Φορολογία ακινήτων: 5 Σημεία που πρέπει να προσέξετε - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669

Blog

 • Αρχική
 • Blog
 • Φορολογία ακινήτων: 5 Σημεία που πρέπει να προσέξετε
Φορολογία ακινήτων: 5 Σημεία που πρέπει να προσέξετε

Φορολογία ακινήτων: 5 Σημεία που πρέπει να προσέξετε

Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου; Διαβάστε τι πρέπει να προσέξετε στη φορολογία.

 1. ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ

Η εφαρμογή των διατάξεων για την επιβολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων ανεστάλη μέχρι 31/12/2022 σύμφωνα με νομοθετικές ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν από τη Βουλή το 2019 και πιο συγκεκριμένα με τον Ν.4646/2019. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ΚΦΕ:

 1. Ο φόρος υπεραξίας θα επιβάλλεται με συντελεστή 15% στο κέρδος που προκύπτει ανάμεσα στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης κάθε ακινήτου. Ο φόρος θα επιβαρύνει τον πωλητή του ακινήτου.
 2. Εφόσον ο φορολογούμενος έχει διακρατήσει το ακίνητο που πωλεί για πέντε τουλάχιστον έτη από τη στιγμή της απόκτησής του, η υπεραξία θα είναι αφορολόγητη μέχρι το ποσό των 25.000€.
 3. Όσοι μεταβιβάσουν ακίνητα τα οποία έχουν στην κατοχή τους πριν από το 1995 θα απαλλάσσονται από τον φόρο υπεραξίας (προσοχή με την ημερομηνία ένταξης στα όρια του οικισμού).

 

Μεγάλη Προσοχή!

Εάν ένας φορολογούμενος προχωρήσει σε 3 τουλάχιστον πωλήσεις ακινήτων του μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών, τότε η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση των ακινήτων αυτών, δηλαδή η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και της τιμής κτήσης, θα θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και θα φορολογείται όχι με 15%, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις περί φόρου υπεραξίας ακινήτων, αλλά με 9% – 44%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, και με επιπλέον προκαταβολή φόρου 100%! Δηλαδή, όποιος πουλήσει τρία ακίνητα μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών θεωρείται από την εφορία ως επιχειρηματίας και η υπεραξία από την πώληση των ακινήτων του λαμβάνεται υπ’ όψιν ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο φορολογείται με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών.

 

 1. ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

Ο φόρος επιβαρύνει τον αγοραστή και ανέρχεται σε 3% στην αντικειμενική αξία του ακινήτου.

 

 1. ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝΦΙΑ)

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα για την παραγωγή και την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ΔΕΝ  απαλλάσσονται από τον συμπληρωματικό φόρο ΕΝΦΙΑ και θα φορολογούνται στο εξής με 0,1%.

Επομένως μαζί με τον κύριο φόρο υπολογίζεται και συμπληρωματικός. Η δαπάνη για τον ΕΝΦΙΑ εκπίπτει φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών. Το ανωτέρω δεν έχει εφαρμογή στις ατομικές επιχειρήσεις.

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (άρθρο 15 Ν.3091/2002)

Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας αυτών. Εξαιρούνται από τις διατάξεις εφόσον έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες κλπ. εφόσον τα εταιρικά μερίδια ή οι μετοχές ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα. Ο ειδικός φόρος ακινήτων δεν εφαρμόζεται στα φυσικά πρόσωπα.

 

 1. ΠΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ), υπενθυμίζεται ότι το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε. δηλαδή με ποσοστό 24%, καθώς τα εν λόγω έσοδα θεωρούνται σε κάθε περίπτωση έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Συνακόλουθα, για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται και αφορούν τα ακίνητα που μισθώνονται έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Ν.4172/13. Σε ότι αφορά τα φυσικά πρόσωπα το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται αυτοτελώς με την εξής κλίμακα:

 • Από 0 έως 12.000€ με συντελεστή 15%,
 • από 12.001 έως 35.000€ με συντελεστή 35%
 • και για εισοδήματα από 35.000€ και άνω με συντελεστή 45%.

 

Παράλληλα και με την ψήφιση του Ν.4646/2019 τα φυσικά πρόσωπα που εισπράττουν εισοδήματα από ακίνητη περιουσία έχουν την υποχρέωση να καλύψουν το 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος από τα ενοίκια με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

 

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας.

Ζητήστε την συμβουλή μας!