Πολιτική Ποιότητας

Η ικανοποίηση των πελατών από τις υπηρεσίες που τους παρέχει η επιχείρησή μας αποτελεί τον κεντρικό στόχο της πολιτικής μας. Το μέσο που χρησιμοποιούμε για την επίτευξη του στόχου είναι η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) κατά ISO 9001-2000, αλλά και η συνεχής βελτίωσή του. Μέσω του ΣΔΠ επιδιώκουμε την πρόληψη σφαλμάτων σε κάθε επίπεδο των λειτουργιών, καθώς και την διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας.

Όλο το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης φροντίζει ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές για όλα τα στάδια της υλοποίησης των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Συγκεκριμένα, οφείλουμε να τηρούμε όλες τις νόμιμες απαιτήσεις των συμβάσεων συνεργασίας με τους πελάτες, καθώς και τη ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών όπως προδιαγράφονται από τη Διοίκηση.

  • Η έγκαιρη ενημέρωση των πελατών για την τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους.
  • Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών του πελάτη ως απόρροια της διεκπεραίωσης των επιμέρους προσφερόμενων υπηρεσιών.
  • Οι ποιοτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών ως ορίζονται από τη Διοίκηση.
  • Η συνεχής πληροφόρηση και εφαρμογή των νομοθετικών και άλλων προδιαγραφών.
  • Η αξιοποίηση όλων των παραπάνω για τη βελτίωση της θέσης του πελάτη στο επιχειρηματικό περιβάλλον δραστηριοποίησής του, είναι τα βασικότερα στοιχεία της επιχειρησιακής μας δυνατότητας.

Τα ανωτέρω στοιχεία εξασφαλίζουν την υπεροχή μας στην ευρύτερη επιχειρησιακή αγορά μέσα στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Η Διοίκηση της Επιχείρησης, λόγω της δέσμευσής της απέναντι στο ΣΔΠ και με βάση το κεντρικό στόχο της πολιτικής της, θέτει, ανασκοπεί, επανασχεδιάζει και επαναπροσδιορίζει τους Αντικειμενικούς Στόχους Ποιότητας. Επίσης, βάσει της μεθοδολογίας που ορίζει το ΣΔΠ, ελέγχει και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των εργασιών σε όλα τα επίπεδα.

Ο ρόλος των στελεχών και του ανθρώπινου δυναμικού είναι εξίσου σημαντικός και ενεργός με αυτόν της Διοίκησης, καθώς η εφαρμογή του ΣΔΠ εξαρτάται από όλους και η επίτευξη του στόχου «ικανοποίηση του πελάτη» εξασφαλίζει την απαιτούμενη ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης στην αγορά.

– Ο Διευθύνων Σύμβουλος –
Γεώργιος Δ. Καρράς

ΓΔ/ΠΠ.2
Ημερ.Ισχύος: 01/10/2019