ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Νέα και αρθρογραφία με ταυτότητα

Υποχρεωτική η από 18.7.2023 απόφαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης.


ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 (Α ́ 27) «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν.4635/2019 (Α ́ 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».

3. Tο π.δ. 63/2005 (Α ́ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α ́ 168), όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύστασης κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών --Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α ́ 130).

6. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 131).

7. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α ́ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α ́ 139).

8. Το π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 2). 2|2

9. Την από 28.7.2023 αίτηση της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος για επέκταση της από 18.7.2023 Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων όλης της χώρας στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης», με Π.Κ. 16/28.7.2023, στην οποία επισυνάπτεται έκθεση τεκμηρίωσης των επιπτώσεων της παρ. 2.2/α ́ του άρθρου 11 του ν.1876/1990 όπως ισχύει.

10. Την υπ’ αριθμ. 452587/14.9.2023 Βεβαίωση πλήρωσης της αριθμητικής προϋπόθεσης της παρ. 2.2/β ́ του άρθρου 11 του ν.1876/1990 (Α ́ 27) όπως ισχύει, από την αρμόδια υπηρεσία.

11. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του την 23η.4.2024.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κηρύσσουμε γενικώς υποχρεωτική την από 18.7.2023 Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων όλης της χώρας στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης», με Π.Κ. 16/28.7.2023, για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του κλάδου, που αυτή αφορά. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την νέα υπουργική απόφαση, επικοινωνήστε σήμερα με τους εξειδικευμένους μας συμβούλους.
 

ΦΕΚ-2024 - τεύχος B

Αλέξανδρος Αλεξιάδης

Υπεύθυνος Τομέα Μισθοδοσίας Θεσσαλονίκης

aleksandros-aleksiadhs-RwLXg.jpg