Οι άδειες που δικαιούνται οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2816 008 911 ΛΑΡΙΣΑ: 2410 619 144

Blog

  • Αρχική
  • Blog
  • Οι άδειες που δικαιούνται οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα

Οι άδειες που δικαιούνται οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (Ν.3302/2004 άρθ. 1), εκτός από την κανονική άδεια με αποδοχές,  δικαιούνται κατά περίπτωση και άλλες λοιπές άδειες, με και χωρίς αποδοχές που έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέσα στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

Στη συνέχεια στο παρόν άρθρο θα πραγματοποιηθεί αναφορά σε ένα μέρος από τις Λοιπές άδειες, σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις, το δικαίωμα, τη διαδικασία χορήγησης τους καθώς και τις αποδοχές τους.

 

Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης

Δικαίωμα στην άδεια έχουν όλοι οι εργαζόμενοι γονείς, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, για κάθε παιδί, ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων (σύμφωνα με το Ν. 4808/2021, άρθρο 38), που παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης. Επίσης, δικαίωμα έχουν και οι γονείς τέκνου με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως της ηλικίας του, που φοιτά σε δομή ειδικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ή είναι ενταγμένο και παρακολουθεί προγράμματα σε Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και ειδικά εκπαιδευτήρια.

Οι παραπάνω εργαζόμενοι μπορούν να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα, από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, για κάθε ημερολογιακό έτος, με σκοπό να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, για την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης και της εν γένει παρουσίας τους.

Η άδεια χορηγείται έπειτα από κοινές, ως προς το περιεχόμενο, υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους, για το ποιος γονέας εκ των δύο θα κάνει χρήση της άδειας ή, αν συμφωνούν να τη μοιραστούν, για τη γνωστοποίηση των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων που θα κάνει χρήση τμήματος της άδειας ο καθένας τους. Κατά το Υπουργείο Εργασίας, η σχολική άδεια μπορεί να χορηγείται και κατά την ημέρα του Αγιασμού, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καθώς και κατά τις ημέρες των σχολικών εορτών, επειδή ο γονέας έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί και τις ημέρες αυτές για θέματα λειτουργίας του σχολείου και για την επίδοση των παιδιών του.

 

Άδεια άνευ αποδοχών

Η άδεια άνευ αποδοχών είναι μία μορφή αναστολής της εκτέλεσης της σύμβασης εργασίας για προσωρινό χρονικό διάστημα.

Υποβάλλεται αίτηση από τον εργαζόμενο και συμφωνεί σχετικά ο εργοδότης. Ο εργοδότης δεν μπορεί να υποχρεώσει τον μισθωτό να την λάβει. Κατά την άδεια, η μη λήψη αποδοχών από τον εργαζόμενο, συνεπάγεται και τη μη ασφαλιστική του κάλυψη.

Μέχρι πρότινος η άδεια άνευ αποδοχών δεν προβλεπόταν από την εργατική νομοθεσία, και στηριζόταν στην αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων. Με το άρθρο 62 του Ν.4808/2021 που αναφέρεται στην προστασία της εργασίας, θεσμοθετείται για πρώτη φορά η άδεια άνευ αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα, διάρκειας έως 1 έτους με δυνατότητα παράτασης ύστερα από συμφωνία. Η έγγραφη συμφωνία αναρτάται στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π/Σ) «ΕΡΓΑΝΗ» και αντίγραφο της γνωστοποιείται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., όπως ορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 62 του αναφερόμενου νόμου.

Διευκρινίζεται ότι λόγω μη ολοκλήρωσης τεχνικών διαδικασιών από πλευράς αρμόδιου υπουργείου, δεν παρέχεται προς το παρόν η δυνατότητα ανάρτησης της σχετικής άδειας στο Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ (αναμένεται έκδοση υπουργικής απόφασης).

Επισημαίνεται ότι ο εργοδότης οφείλει να κοινοποιήσει την συγκεκριμένη άδεια στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ πριν την έναρξη χορήγησης της και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής ώστε σε επικείμενο μελλοντικό έλεγχο να μην δημιουργηθούν θέματα αμοιβής και ασφάλισης (έγγραφο ΙΚΑ Α20/251/29 στις 13/4/2010).

Μετά τη λήξη της άδειας άνευ αποδοχών αναβιώνουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών εκ της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας.

 

Γονική άδεια ανατροφής παιδιών

Πότε δικαιούται γονική άδεια ο εργαζόμενος

Ο εργαζόμενος γονέας δικαιούται γονική άδεια αφότου συμπληρώσει ένα χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη, είτε συνεχόμενα, είτε με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Στην περίπτωση αυτή δικαιούται να πάρει άδεια ανατροφής συνεχόμενα ή τμηματικά μέχρι να συμπληρώσει το παιδί την ηλικία των 8 ετών. Η γονική άδεια είναι χωρίς αποδοχές από τον εργοδότη, και η διάρκειά της ορίζεται από 4 μήνες αυτοτελές δικαίωμα για κάθε τέκνο έως και 6 μήνες (σε περίπτωση 2 και άνω τέκνων που θα γεννηθούν μαζί) για κάθε γονέα. Διευκρινίζεται ότι για την επανάληψη χορήγησης της γονικής άδειας θα πρέπει να έχει παρέλθει εκ νέου ένας χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότης από την λήξη της προηγούμενης άδειας.

Με το άρθρο 28 παρ.3 του Ν.4808/2021 θεσμοθετείται ότι για τους δύο (2) πρώτους μήνες της γονικής άδειας, ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλει επίδομα γονικής άδειας στον κάθε γονέα, μηνιαίως, ποσού ίσου με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας. Το επιδοτούμενο χρονικό διάστημα από τον ΟΑΕΔ λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους κλάδους κύριας σύνταξης και ασθένειας του οικείου ασφαλιστικού φορέα, καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης.

Βασική προϋπόθεση της χορήγησης της, είναι η υποβολή σχετική αίτησης στον εργοδότη τουλάχιστον 1 μήνα πριν την έναρξη της άδειας εκτός εάν υπάρχουν έκτακτοι λόγοι, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την έναρξη της άδειας σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Κατόπιν της αιτήσεως ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει την γονική άδειας εντός 2 μηνών και αυτή δίνεται με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

Ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων από την εργασία τους λόγω γονικής άδειας, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

Κατά τη λήξη της αδείας ο εργαζόμενος γονέας δικαιούται να επανέλθει στην εργασία του.

 

Άδεια Εξετάσεων

Πότε δικαιούται ο εργαζόμενος άδεια εξετάσεων

Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι είναι μαθητές, σπουδαστές ή  φοιτητές, ανεξάρτητα από την ηλικία τους (άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ στις 18-5-98), δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους, πρόσθετη άδεια άνευ αποδοχών  τμηματικά ή συνεχόμενα, διάρκειας 30 ημερών, κατ’ έτος για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Η συμμετοχή του εργαζόμενου στις εξετάσεις αποδεικνύεται με βεβαίωση της Σχολής του και υποβάλλεται στον εργοδότη.

Πρόσθετα όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται επιπλέον άδεια άνευ αποδοχών 10 εργάσιμων ημερών.

 

 Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς

Με το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 θεσμοθετήθηκε το δικαίωμα λήψης άδειας με αποδοχές, στους μισθωτούς, λόγω θανάτου συγγενούς τους. Ειδικότερα οι διατάξεις του αναφερόμενου άρθρου προβλέπουν ότι στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών, με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.

Με τη ΕΓΣΣΕ 2010-2012 στο άρθρο  8, αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη άδεια χορηγείται όχι μόνο στους εξ αίματος, αλλά και στους εξ αγχιστείας συγγενείς στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της επιχείρησής μας.

espa logo