ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Υπεύθυνος Λογιστηρίου

H Φοβερά Προστασία Α.Ε., εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, για λογαριασμό πελάτη της Promex
που δραστηριοποιείται στον χώρο της εμπορίας στα αγροτικά εξαρτήματα, αναζητά

Υπεύθυνο Λογιστηρίου

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Ενασχόληση με το λογιστικό κύκλο και τη φορολογία
 • Υποστήριξη καταχώρησης παραστατικών σε διπλογραφικά βιβλία
 • Συμφωνίες τραπεζών, λογαριασμών πελατών - προμηθευτών
 • Παρακολούθηση και διαχείριση υπολοίπων πελατών
 • Σύνταξη δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΜΥ, VIES
 • Εξαγωγή πάσης φύσεως παρακρατούμενων φόρων, χαρτοσήμων, δημοτικών τελών, εντύπων INTRASTAT / LISTING
 • Σύνταξη συγκεντρωτικών καταστάσεων, απογραφών, μητρώο παγίων
 • Διαχείριση των λογιστικών αποτελεσμάτων
 • Συντονισμός, επίβλεψη και εκπαίδευση ομάδας λογιστηρίου.
 • Μηνιαία και ετήσια report προς την διοίκηση ( δείκτες, χρηματοοικονομικά, κ.α)

Απαιτήσεις θέσης:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης
 • Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχο ρόλο
 • Προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση και εκπαίδευση ομάδας λογιστηρίου
 • Άριστη γνώση του λογιστικού κύκλου (διπλογραφικά βιβλία) και της φορολογικής νομοθεσίας
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ και MS Office
 • Εξοικείωση στη χρήση λογιστικών προγραμμάτων ή/και συστημάτων ERP
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, προσαρμοστικότητα, δυναμισμός, ομαδικότητα και ηγεσία
 • Οργανωτικές ικανότητες, ορθός ορισμός προτεραιοτήτων και κατανομή εργασιών, εξοικείωση με την τήρηση προθεσμιών
 • Αντίληψη, πρωτοβουλία, προσοχή στη λεπτομέρεια, συνέπεια, εχεμύθεια.

Η εταιρία προσφέρει: συνεχή εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης, άριστο εργασιακό περιβάλλον και ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (βάσει προσόντων)