ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Νέα και αρθρογραφία με ταυτότητα

Βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου με τίτλο κτήσης - Νέα υπηρεσία e-ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, οι ασφαλισμένοι που έχουν καταχωρηθεί ήδη στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ θα μπορούν να εκδίδουν παντός τύπου βεβαιώσεις, όπως αποσπάσματα λογαριασμών ασφάλισης, ενημερωτικά σημειώματα, καθώς και το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας που χορηγεί ο e-ΕΦΚΑ μέσω διαδικτύου, κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης των ενδιαφερόμενων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Πιο αναλυτικά:

Κοινοποιήθηκε η νέα εγκύκλιος 6/2024 του e-ΕΦΚΑ σχετικά με τη νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου με Τίτλο Κτήσης και με την οποία γίνονται γνωστά τ' ακόλουθα:

Με το άρθρο 28 του ν. 4659/2020 προβλέπεται μεταξύ άλλων, ότι «οι παντός τύπου βεβαιώσεις, αποσπάσματα λογαριασμών ασφάλισης, ενημερωτικά σημειώματα, καθώς και το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας που χορηγεί ο e-ΕΦΚΑ χορηγούνται και παραλαμβάνονται και μέσω διαδικτύου κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης των ενδιαφερόμενων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ».

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Κ.Υ.Α. 85316/28-09-2023:

«Η βεβαίωση απογραφής για αμειβόμενους με τίτλο κτήσης χορηγείται σε ασφαλισμένους που είτε δηλώνουν υπεύθυνα την πρόθεση παροχής υπηρεσιών αμειβόμενου με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.), είτε υποβάλλουν αντίγραφο της σύμβασης τους ηλεκτρονικά και εκδίδεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ και της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Κατ΄εξαίρεση, η βεβαίωση μπορεί να εκδίδεται μετά από αίτηση των ασφαλισμένων στις Οργανικές Μονάδες του e-ΕΦΚΑ, εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση τους ηλεκτρονικά.»

Σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων και στο πλαίσιο των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του e-ΕΦΚΑ καθώς και της επιτάχυνσης και απλοποίησης της διαδικασίας χορήγησης βεβαιώσεων, τίθεται σε παραγωγική λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία με τίτλο «Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου με Τίτλο Κτήσης».

Μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας δίνεται η δυνατότητα δήλωσης της ιδιότητας των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) καθώς και της ημερομηνίας έναρξης της ιδιότητας η οποία θα προκύπτει κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης του ασφαλισμένου.

Η υπηρεσία θα παρέχεται σε ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν ήδη απογραφεί στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ και θα αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης).

Με το παρόν παρέχονται οδηγίες για την πρόσβαση, την χρήση και το πεδίο εφαρμογής της νέας υπηρεσίας.

ΓΕΝΙΚΑ

Με τη ΚΥΑ 85316/28-09-2023 δόθηκαν οδηγίες όσο αφορά στην ασφάλιση στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των προσώπων που αμείβονται με παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης).

Με τη εγκύκλιο 14/2019 παρέχονται αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλιση και την απογραφή των προσώπων αυτών στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ.

Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να απογραφούν στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ με την ιδιότητα του «Αμειβόμενου με Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ανεξάρτητα εάν έχουν απογραφεί ή όχι για άλλη δραστηριότητα – απασχόληση.

Με το 436925/05-04-2019 Γενικό Έγγραφο γνωστοποιείται η διαδικασία απογραφής στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ και η έκδοση βεβαίωσης απογραφής των ασφαλισμένων που αμείβονται με παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών.

Με σχετική εγκύκλιο δίνονται οδηγίες όσο αφορά στην ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ και στην απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία απευθύνεται σε όλους τους ασφαλισμένους που έχουν καταχωρηθεί ήδη στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Για την υποστήριξη της νέας Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας έχει υλοποιηθεί στον ιστότοπο e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) η Υπηρεσία: «Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου με Τίτλο Κτήσης».

Συστήνεται πριν την είσοδο στην υπηρεσία ο χρήστης να διαθέτει τους κωδικούς taxisnet και τον Α.Μ.Κ.Α..

Για την απογραφή και εκτύπωση της βεβαίωσης απογραφής ο ασφαλισμένος ακολουθεί τα κάτωθι βήματα:

• Επιλέγει μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους ασφαλισμένους

• Καταχωρεί τους κωδικούς taxisnet

• Πατώντας ΕΙΣΟΔΟΣ εμφανίζεται η οθόνη στην οποία ο ασφαλισμένος πληκτρολογεί τον ΑΜΚΑ

• Εμφανίζεται η οθόνη «Έκδοση Βεβαίωσης Απογραφής με Τίτλο Κτήσης» / Επιλέγει από το μενού «Έκδοση Βεβαίωσης Απογραφής»

• Ανακατευθύνεται στην οθόνη όπου ο ΑΜΚΑ είναι προσυμπληρωμένος και επιλέγει Νέα Αίτηση

• Εμφανίζεται η οθόνη με τα στοιχεία του ασφαλισμένου προσυμπληρωμένα και μη επεξεργάσιμα

• Στο πεδίο Ιδιότητα εμφανίζεται ο Τίτλος Κτήσης

• Συμπληρώνει το πεδίο «Ημ/νία Έναρξης Σύμβασης» μέσω του αναδυόμενου παραθύρου του ημερολογίου

• Δηλώνει υπεύθυνα την παροχή υπηρεσιών αμειβομένου με Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών πατώντας στο σχετικό checkbox

• Ολοκληρώνει την διαδικασία πατώντας το λειτουργικό πλήκτρο

«Δήλωση»

• Εμφανίζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα «Η διαδικασία εκτελέστηκε επιτυχώς. Για να εκδώσετε τη βεβαίωση απογραφής σας παρακαλούμε επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο / Βεβαίωση Απογραφής»

• Εκτυπώνει την βεβαίωση απογραφής μέσω του συνδέσμου που εμφανίζεται στην οθόνη.

• Τέλος, για να αναζητήσει ο χρήστης μια βεβαίωση απογραφής που έχει ήδη εκδοθεί, πατάει το λειτουργικό πλήκτρο «Αναζήτηση»

• Εμφανίζονται τα αποτελέσματα της αναζήτησης και πατάει το σχετικό Αριθμό της στήλης Α/Α για να μεταφερθεί στην εκδοθείσα βεβαίωση.

• Η επαλήθευση εγκυρότητας της βεβαίωσης απογραφής γίνεται στον σύνδεσμο: https://apps.e-efka.gov.gr/eCheckCerts/

Σε κάθε περίπτωση μη επιτυχημένης ολοκλήρωσης της υπηρεσίας απογραφής ο ασφαλισμένος θα απευθύνεται στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση e- ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βεβαίωση απογραφής για ασφαλισμένους με τίτλο κτήσης, επικοινωνήστε σήμερα με τους εξειδικευμένους μας συμβούλους.

Ειρήνη Ρήγα

Υπεύθυνη Τμήματος Μισθοδοσίας

rhga-irhnh-XMkTB.JPG