ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Νέα και αρθρογραφία με ταυτότητα

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: οι 7 κατηγορίες επιχειρήσεων που είναι στο μητρώο υπόχρεων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, από 1/1/2024 εντάσσονται δύο νέες κατηγορίες επιχειρήσεων στο μητρώο υπόχρεων για την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται ανήκουν στον κλάδο της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου και πλέον οι υπόχρεες κατηγορίες επιχειρήσεων για την ψηφιακή κάρτα εργασίας ανέρχονται στις 7.

Αναλυτικότερα:

Ενημέρωση για την υποχρέωση ένταξης στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας

Με το άρθρο 74 του ν. 4808/2021 και με την υπ’αρίθμ. 49758/26-05-22 ΥΑ θεσπίστηκε νομικό πλαίσιο για την ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας και την ψηφιακή κάρτα εργασίας.Με το Μέρος Α΄ της ανωτέρω ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρίθμ. 113169/27.12.2023 Υ.Α. προσδιορίστηκε το πεδίο εφαρμογής του συστήματος της ψηφιακής κάρτας εργασίας, το οποίο στην παρούσα φάση εφαρμογής, περιλαμβάνει τις παρακάτω επτά κατηγορίες επιχειρήσεων:1. Το σύνολο των τραπεζών της χώρας (με κύριο ΚΑΔ 6419), από 01.07.2022.

2. Τα σούπερ μάρκετ με περισσότερους από 250 εργαζόμενους (με κύριο ΚΑΔ 4711) από 01.07.2022.

3. Τις εταιρείες φύλαξης (με κύριο ΚΑΔ 801* και 802*)], από 16.02.2023.

4. Τις εταιρείες ιδιωτικής ασφάλισης (με κύριο ΚΑΔ 651*), από 16.02.2023.

5. Τις ΟΣΕ Α.Ε., ΕΡΓΟΣΕ, Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε, ΟΣΥ, ΟΑΣΑ, ΟΣΕΘ, ΟΑΣΘ, Αττικό μετρό, Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., Εγνατία Οδός Α.Ε., ΕΥΔΑΠ και ΕΛΤΑ, καθώς και τη Hellenic Train και την Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Υλικού, από 22.03.2023,

6. Τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο της βιομηχανίας (με κύριο ΚΑΔ από 10 έως και 33, πλην του 19) από 01.01.2024.

7. Τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο του λιανικού εμπορίου (με κύριο ΚΑΔ 47) από 01.01.2024.Όταν ο κύριος ΚΑΔ εργοδότη στο TAXIS είναι ένας από τους αναφερόμενους στις ανωτέρω επτά κατηγορίες, οι επιχειρήσεις - εργοδότες εντάσσονται στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων τους, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων τους.Ειδικότερα και σε ότι αφορά στις επιχειρήσεις που, με βάση την υπ’αρίθμ. 113169/27.12.2023 Υ.Α., εντάσσονται στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας από 01.01.2024 (βλέπε σημεία 6 και 7 ανωτέρω),επισημαίνεται ότι το μητρώο των υπόχρεων ενημερώθηκε με επιχειρήσεις, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος της ανωτέρω ΥΑ, είχαν κύριο ΚΑΔ στο TAXIS με πρώτα δύο ψηφία από 10 έως 33 (πλην του 19) καθώς και το 47.Συνεπώς, από την 01.01.2024, εντάσσονται σε καθημερινή βάση στο μητρώο των υπόχρεων οι επιχειρήσεις με νέο κύριο ΚΑΔ στο TAXIS έναν από τους προαναφερθέντες (βλέπε σημ. 1 έως 7), ενώ δεν υφίσταται διαδικασία απένταξης για λόγους αλλαγής ΚΑΔ, για τις επιχειρήσεις που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της ως άνω ΥΑ, εμφαίνονταν υπόχρεες ένταξης στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας .Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται διαδικασία προαιρετικής ένταξης στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας για επιχειρήσεις που στην παρούσα φάση εφαρμογής δεν είναι υπόχρεες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, επικοινωνήστε σήμερα με τους εξειδικευμένους μας συμβούλους.

Ειρήνη Ρήγα

Υπεύθυνη Τμήματος Μισθοδοσίας

rhga-irhnh-XMkTB.JPG