ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Νέα και αρθρογραφία με ταυτότητα

Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων.

Σύμφωνα με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, οι εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν απασχόληση υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ συνεχίζουν, κατά τη διάρκεια αυτής, να λαμβάνουν το σύνολο της κύριας και επικουρικής σύνταξης που δικαιούνται από τον φορέα στο ακέραιο. Επίσης, για την ασφάλιση του απασχολούμενου συνταξιούχου, καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με την ασφαλιστέα απασχόληση.

Αναρτήθηκε η σχετική Εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 7246/31.1.204 με αναφορά στην απασχόληση των συνταξιούχων σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.5078/2023.

Συγκεκριμένα αναφέρεται στην

Απασχόληση Συνταξιούχων

όσον αφορά το πλαίσιο περί απασχόλησης συνταξιούχων, με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν.5078/2023 (ΦΕΚ Α΄211/20.12.2023) αντικαθίσταται το άρθρο 20 του Ν.4387/2016 και εισάγεται νέο ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων από 01/01/2024.

Από την ημερομηνία αυτή, οι εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν απασχόληση υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, συνεχίζουν, κατά την διάρκεια αυτής, να λαμβάνουν το σύνολο της κύριας και επικουρικής σύνταξης που δικαιούνται από τον φορέα στο ακέραιο.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του ανωτέρω άρθρου, για την ασφάλιση του απασχολούμενου συνταξιούχου, καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με την ασφαλιστέα απασχόληση, και επιπλέον πόρος, μη ανταποδοτικού χαρακτήρα υπέρ του e-ΕΦΚΑ, όπως αυτός εξειδικεύεται στην εν λόγω παράγραφο ανά αναληφθείσα δραστηριότητα (μισθωτή απασχόληση, ελεύθερο επάγγελμα, αυτοαπασχόληση κ.λπ.)

Υποχρέωση δήλωσης της απασχόλησης

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του ανωτέρω άρθρου, οι συνταξιούχοι εξ ιδίου δικαιώματος του e-ΕΦΚΑ, υποχρεούνται, πριν αναλάβουν υπακτέα στον e-ΕΦΚΑ απασχόληση, να την δηλώσουν στον Φορέα.

Η παράλειψη της δήλωσης επιφέρει χρηματική κύρωση ίση με δώδεκα (12) μηνιαίες συντάξεις, κύριες και επικουρικές.

Το ποσό της οφειλής δύναται να αποπληρωθεί με παρακράτηση έως ενός τετάρτου (1/4) από την κύρια σύνταξη και έως του ποσού του άρθρου 46 του ν. 4670/2020 (Α’ 43) από την επικουρική. Άλλως, εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190).

Σημειώνουμε ότι οι ειδικότεροι όροι για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 πρόκειται να καθοριστούν με υπουργική απόφαση (άρθρο 154 παρ. 1 του ν. 5078/2023).

Συνημμένα η σχετική εγκύκλιος

Αλέξανδρος Αλεξιάδης

Υπεύθυνος Τομέα Μισθοδοσίας Θεσσαλονίκης

aleksandros-aleksiadhs-RwLXg.jpg