ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Νέα και αρθρογραφία με ταυτότητα

Νέα μείωση φόρου εισοδήματος από το 2024 σε φορολογούμενους με εξαρτώμενα τέκνα.

Νέα τροποποίηση στον Κώδικα Φορολογίας που προβλέπει μειώσεις - από το 2024 θα μειωθεί η φορολόγηση εισοδημάτων φορολογουμένων με εξαρτώμενα τέκνα.

Αναλυτικά παρακάτω οι σχετικές μειώσεις:

Σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν.5045/2023 (ΦΕΚ 136/Α/29-7-2023) προσδιορίζεται από 1/1/2024 (άρθρο 72 έναρξη ισχύος από το φορολογικό έτος 2024) νέα μείωση φόρου εισοδήματος για φορολογούμενους με εξαρτώμενα τέκνα.

Συγκεκριμένα το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013, Α' 167) τροποποιείται, ώστε να αυξηθούν τα ποσά μείωσης φόρου σε φορολογούμενους με εξαρτώμενα τέκνα και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των επτακοσίων εβδομήντα επτά (777) ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε εννιακόσια (900) ευρώ για τον φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε χίλια εκατόν είκοσι (1.120) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα, σε χίλια τριακόσια σαράντα (1.340) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα, σε χίλια πεντακόσια ογδόντα (1.580) ευρώ για τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα και σε χίλια επτακόσια ογδόντα (1.780) ευρώ για πέντε (5) εξαρτώμενα τέκνα. Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το πέμπτο, η μείωση του φόρου αυξάνεται κατά διακόσια είκοσι (220) ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.»

Για περισσότερες διευκρινίσεις ή οδηγίες σχετικά με τις μειώσεις του φόρου εισοδήματος σας επικοινωνήστε σήμερα με τους εξειδικευμένους συμβούλους μας.


Αλέξανδρος Αλεξιάδης

Υπεύθυνος Τομέα Μισθοδοσίας Θεσσαλονίκης

aleksandros-aleksiadhs-RwLXg.jpg