ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Νέα και αρθρογραφία με ταυτότητα

Καταληκτική ημερομηνία η 29/02/2024 για την υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες, για το φορολογικό έτος 2023.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, οι δικαιούχοι της απόφασης θα πρέπει έως τις 29/02/2024 να υποβάλλουν ηλεκτρονικά: Τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεών τους, τη βεβαίωση αμοιβών τους από επιχειρηματική δραστηριότητα και τη βεβαίωση εισοδημάτων τους από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

Δημοσιεύθηκε στις 15/2/24 στο ΦΕΚ Β 1063/14.2.2024 η απόφαση Α.1025/2024 με τον τύπο και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2023.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 της ανωτέρω απόφασης ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής για το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες για το φορολογικό έτος 2023 ορίζεται η 29/02/2024.

Επίσης στο άρθρο 6 παρ.3 αναφέρεται ότι με την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου δεν εξαντλείται η υποχρέωση των εργοδοτών - ασφαλιστικών φορέων σχετικά με τις βεβαιώσεις όλων των εισοδημάτων, αλλά απαιτείται η χορήγηση βεβαιώσεων προς τους δικαιούχους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Ο χρόνος χορήγησης της βεβαίωσης είναι ο ίδιος με τον χρόνο υποχρέωσης υποβολής του ηλεκτρονικού αρχείου.

Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση με όλες τις αναλυτικές διευκρινίσεις.

Αλέξανδρος Αλεξιάδης

Υπεύθυνος Τομέα Μισθοδοσίας Θεσσαλονίκης

aleksandros-aleksiadhs-RwLXg.jpg