ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Νέα και αρθρογραφία με ταυτότητα

Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης

Σκοπός της Δράσης είναι ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων μεταποιητικών μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π-ΑΜΘ), προκειμένου να υλοποιήσουν επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης, όπως θεμελιώδη αναβάθμιση-αντικατάσταση ενεργοβόρων μηχανών και γραμμών παραγωγής.

Δικαιούχοι της Δράσης:

Δικαιούχοι, που μπορούν να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, είναι Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), οι οποίες δεν υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ενεργειακό έλεγχο κάθε τέσσερα έτη και πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι:

 1. Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ.
 2. Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π-ΑΜΘ).
 3. Να έχουν τουλάχιστον πέντε (5) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
 4. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας
 5. Να λειτουργούν με μια από τις παρακάτω νομικές μορφές:
  Ατομική Επιχείρηση, (Ο.Ε.), (Ε.Ε.), (Ε.Π.Ε.), (Α.Ε.), (Ι.Κ.Ε.), (ΚΟΙΝ.ΣΕΠ).
 6. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης ενίσχυσης, κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη κι ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά

 7. Η ενιαία επιχείρηση να μην είναι προβληματική σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 651/2014.

 8. Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής Επιχείρησης όπως ορίζεται.
 9. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 10. Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση τουλάχιστον μίας ή περισσότερων εξ’ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και συνεπώς λόγο που συνιστά αδυναμία υποβολής της αίτησης ή/και απόρριψης αυτής.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών

  • Σύνταξη της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου,
  • Σύνταξη της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Μέτρησης και Επαλήθευσης,
  • Σύνταξη των Ενδιάμεσων Εκθέσεων (βεβαιώσεων) συμβατότητας του εξοπλισμού με την Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου,
  • Λογιστική υποστήριξη/σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου.

  Δαπάνες Εξοπλισμού

  • Αντικατάσταση εξοπλισμού παραγωγικής διεργασίας με νέο υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης.
  • Μόνωση θερμών και ψυχρών επιφανειών.
  • Εξοπλισμός και εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης θερμότητας από τη λειτουργία παραγωγικού και μη παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού (συμπιεστών, ψυκτικών συγκροτημάτων, καυστήρων/λεβήτων, φούρνων, κλιβάνων υψηλής ενεργειακής απόδοσης).
  • Αντικατάσταση των ατμολεβήτων με νέους υψηλής ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις παραγωγής ατμού.
  • Μόνωση σωληνώσεων, τοποθέτηση ατμοπαγίδων κ.λπ. στις εγκαταστάσεις διανομής θερμότητας.
  • Μόνωση δεξαμενών, εκμετάλλευση απορριπτόμενης θερμότητας στις εγκαταστάσεις χρήσης θερμότητας/ψύξης.
  • Αντικατάσταση των παλαιών συμπιεστών με νέους καλύτερων αποδόσεων, χρήση εφεδρικού αεροσυμπιεστή, χρήση ενός συστήματος αυτοματισμού, στις εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα.
  • Εγκατάσταση νέας αντλίας κενού υψηλής ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις παραγωγής κενού.
  • Ανεμιστήρες και αντλίες μεταβλητής παροχής.
  • Αντικατάσταση των υφιστάμενων κινητήρων με κινητήρες βελτιωμένου βαθμού απόδοσης.
  • Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης συστήματος και ελέγχου φωτισμού στους χώρους παραγωγής της επιχείρησης.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ενέργειας για τους χώρους παραγωγής/ αποθήκευσης.
  • Αντιστάθμιση άεργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων.
  • Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων (τύπου ΚΛΑΡΚ) εντός του ευρύτερου χώρου άσκησης δραστηριότητας της επιχείρησης και με

  Επεμβάσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συστήματα ΑΠΕ δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

  Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης. Οι δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ενεργειακής απόδοσης δεν είναι επιλέξιμες. Το σύνολο των δαπανών δεν θα πρέπει να αφορά σε βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια.

  Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με τις επεμβάσεις που περιγράφονται στο προτεινόμενο σενάριο εξοικονόμησης ενέργειας της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου και οδηγούν σε κατ’ έτος εξοικονόμηση τελικής ενέργειας τουλάχιστον κατά 20%, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση των ΜμΕ πριν την υλοποίηση των επεμβάσεων, όπως προκύπτει από τη μέση ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας των τελευταίων 5 ετών.

  Η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας των επεμβάσεων προκύπτει αποκλειστικά από την Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου που απαιτείται.

  Διάρκεια Υλοποίησης: Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

  Ένταση Ενίσχυσης: Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 100%.

  Ελάχιστος / μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός:

  Από 50.000€ έως και 1.000.000€.

  Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 22/04/2024 – 06/06/2024


  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της επιχείρησής μας.