ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Νέα και αρθρογραφία με ταυτότητα

Ενίσχυση των Τουριστικών Επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

Προκηρύχθηκε ο Β κύκλος του καθεστώτος Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022, με ποσοστά ενίσχυσης που φθάνουν το 75%.

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες της δράσης είναι οι παρακάτω:

 • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 4 αστέρων
 • Εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε τουλάχιστον κατηγορία 3 αστέρων. Με την προϋπόθεση ότι έχει περάσει μια πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, καθώς και εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων
 • Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 αστέρων τουλάχιστον
 • Επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, για 2 έτη τουλάχιστον πριν την ημερομηνία υποβολής αίτησης, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4 αστέρων τουλάχιστον
 • Ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων, εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων
 • Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 4 αστέρων.
 • Ξενώνες φιλοξενίας, οι οποίοι πληρούν αθροιστικά τα παρακάτω:
  • Υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μία από τις ακόλουθες περιοχές:
   • ορεινές περιοχές, εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας
   • περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα
   • νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων
  • Κατατάσσονται σε κατηγορία 5 κλειδιών
  • Διαθέτουν, κατά ελάχιστο, 20 δωμάτια
 • Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 4 αστέρων.

Δικαιούχοι :

 • Εμπορικές εταιρείες
 • Συνεταιρισμοί
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)
 • κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
 • δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές
 • τους, εφόσον:
  • δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού
  • δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών
  • δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων

Εξαιρούνται από το παρόν καθεστώς οι κάτωθι περιοχές:

 • Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου
 • Δήμος Θήρας, πλην Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας

Ελάχιστο ύψος προϋπολογισμού επένδυσης

Για την υπαγωγή στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης, το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:

α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,

β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,

δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Είδη ενισχύσεων

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση. Αφορά μόνο τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και κατ΄ εξαίρεση τις μεσαίες επιχειρήσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Θράκης
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Ανώτατα Ποσά Ενίσχυσης

Ανά επιχειρηματικό σχέδιο:

 • Για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις το συνολικό ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί υπερβεί τα 3 εκατ. ευρώ για όλα τα είδη των ενισχύσεων
 • Για τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις ισχύουν τα κάτωθι όρια:
 • 3 εκατ. ευρώ για όλες τις ενισχύσεις πλην της φορολογικής απαλλαγής
 • 5 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι υπό προϋποθέσεις οι κάτωθι:

 • Κτηριακές εγκαταστάσεις και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός
 • Λοιπού εξοπλισμού
 • Μεταφορικά μέσα
 • Αγοράς παγίων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργίας της
 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού
 • Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας
 • Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες για ΜμΕ
 • Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
 • Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 • Δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις

Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται με την μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, βάσει της βαθμολογίας που επιτυγχάνει η εκάστοτε επενδυτική πρόταση

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων των επιχειρηματικών σχεδίων είναι από τις 12/6/2023 έως τις 13/10/2023


Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το πρόγραμμα.

Αλέξανδρος Τσαρουχίδης

Υπεύθυνος τμήματος Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων

aleksandros-tsaruxidhs-vVibi.jpg