ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Νέα και αρθρογραφία με ταυτότητα

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στον τομέα Μεταποίησης - Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Β' κύκλος)

Προκηρύχθηκε ο Β κύκλος του καθεστώτος Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022, με ποσοστά ενίσχυσης που φθάνουν το 75%.

Ως επιλέξιμες δραστηριότητες ορίζεται το σύνολο των μεταποιητικών ΚΑΔ, πλην αυτών της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, εκτός αν η διεργασία οδηγεί σε μη γεωργικό προϊόν. Επιπλέον επιλέξιμες προς ενίσχυση, είναι οι δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι οποίες περιλαμβάνονται στους επιλέξιμους ΚΑΔ του προγράμματος και αφορούν υπηρεσίες που παρέχονται σε τρίτους σε ποσοστό τουλάχιστον 70%.

Δικαιούχοι :

 • Εμπορικές εταιρείες
 • Συνεταιρισμοί
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)
 • κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
 • δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές
 • τους, εφόσον:
  • δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού
  • δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών
  • δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων

Ελάχιστο ύψος προϋπολογισμού επένδυσης

Για την υπαγωγή στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης, το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:

α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,

β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,

δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Είδη ενισχύσεων

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση. Αφορά μόνο τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και κατ΄ εξαίρεση τις μεσαίες επιχειρήσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Θράκης
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Ανώτατα Ποσά Ενίσχυσης

Ανά επιχειρηματικό σχέδιο:

 • Για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις το συνολικό ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί υπερβεί τα 3 εκατ. ευρώ για όλα τα είδη των ενισχύσεων
 • Για τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις ισχύουν τα κάτωθι όρια:
 • - 3 εκατ. ευρώ για όλες τις ενισχύσεις πλην της φορολογικής απαλλαγής
 • - 5 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι υπό προϋποθέσεις οι κάτωθι:

 • Κτηριακές εγκαταστάσεις και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός
 • Λοιπού εξοπλισμού
 • Μεταφορικά μέσα
 • Αγοράς παγίων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργίας της
 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού
 • Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας
 • Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες για νέες ΜμΕ
 • Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
 • Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 • Δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις

Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται με την μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, βάσει της βαθμολογίας που επιτυγχάνει η εκάστοτε επενδυτική πρόταση

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων των επιχειρηματικών σχεδίων είναι από τις 1/6/2023 έως τις 29/9/2023

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το πρόγραμμα.

Αλέξανδρος Τσαρουχίδης

Υπεύθυνος τμήματος Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων

aleksandros-tsaruxidhs-vVibi.jpg