ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Νέα και αρθρογραφία με ταυτότητα

Ενίσχυση Δ.ΥΠ.Α ύψους 14.800€ σε νέους άνεργους επιχειρηματίες ηλικίας 30-55 ετών.

«Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία».


Σκοπός της δράσης είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση, 1.900 ανέργων ηλικίας 30 έως 55 ετών μέσω της ενίσχυσης τους για τη δημιουργία επιχειρήσεων με έμφαση στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία.

Η έναρξη των επιλέξιμων επιχειρήσεων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από τις 01/01/2022 και έως 16/10/2023. Επισημαίνεται ότι επιλέξιμες είναι επιχειρήσεις όλων των Περιφερειών της χώρας, εκτός της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι οι ακόλουθες:

• Να ήταν άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 30 έως 55 ετών, πριν την ίδρυση της επιχείρησης

• Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης, πριν την ίδρυση της επιχείρησης

• Να είναι ‘Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.

• Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

• Οι δικαιούχοι να μην εργάζονται παράλληλα ως μισθωτοί

• Οι δικαιούχοι να μην είχαν ενταχθεί κατά το παρελθόν σε προηγούμενες δράσεις Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ)

• Οι δυνητικοί δικαιούχοι εντάσσονται στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων, με μία από τις ακόλουθες επιλέξιμες νομικές μορφές:
i. Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)
ii. Ομόρρυθμοι Εταίροι των Ετερόρρυθμων Εταιρειών (ΕΕ)
iii. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
iv. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)
v. Συνεταιρισμός εργαζομένων του άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4430/2016 (Α’ 32).


Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης (είτε ατομικά, είτε ως μέλος νομικού προσώπου/νομικής οντότητας).

➢ Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ.

Το ποσό της ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων/δικαιούχων της δράσης ανέρχεται σε 14.800€ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

➢ 1η δόση ύψους 4.000 ευρώ: μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ,

➢ 2η δόση ύψους 5.400 ευρώ: μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης,

➢ 3η δόση ύψους 5.400 ευρώ: μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης.


Περίοδος υποβολής από 23/10/2023 έως 01/12/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της επιχείρησής μας.