ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Νέα και αρθρογραφία με ταυτότητα

Δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας από τη ΔΥΠΑ σε επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30-66 ετών.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

Ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οι Ωφελούμενοι του προγράμματος θα πρέπει:

α) Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

β) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

Οι δυνητικά δικαιούχοι δύναται να επιλέγουν κατά την υποβολή της αίτησης το καθεστώς ενίσχυσης της δημιουργούμενης απασχόλησης, είτε βάσει:

1. του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DeMinimis),

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:

➢ Οι υποψήφιες επιχειρήσεις δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά το 3μηνο πριν την αίτηση και,

➢ Δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 € τα προηγούμενα 3 χρόνια (τρέχον και 2 προηγούμενα).

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες.

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 30 έως 66 ετών:

Η επιχορήγηση ανά θέση εργασίας/ωφελούμενο ανέρχεται:

o Ποσοστό επιχορήγησης: 70% μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους

o Μηνιαίο Ποσό επιχορήγησης: Έως 715,00 €

Είτε βάσει:
2. του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (L 187) της Επιτροπής,
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:
➢ Η δημιουργούμενη θέση εργασίας να αυξάνει τον αριθμό των εργαζομένων (ΕΜΕ) της υποψήφιας επιχείρησης, σε σχέση με το μέσο όρο των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών, που προηγούνται του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής,
➢ Δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 5.000.000€ από το έτος 2014 έως την υποβολή της αίτησης.

Ωφελούμενοι οι είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 30 έως 66 ετών, που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση:

Ως άτομα σε μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι που:
1. κατά τους τελευταίους 6 μήνες πριν την υπόδειξή τους δεν είχαν απασχοληθεί σε κανονικά αμειβόμενη απασχόληση ή
2. είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή δεν παρακολούθησαν επαγγελματική
κατάρτιση ή
3. είναι άνω των 50 ετών.
Ως άτομα σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι που:

1. κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν την υπόδειξή τους δεν είχαν απασχοληθεί σε κανονική αμειβόμενη απασχόληση ή
2. κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν την υπόδειξή τους δεν είχαν απασχοληθεί σε κανονική αμειβόμενη απασχόληση και ανήκουν σε μία από
τις κατηγορίες 2) ή 3) της ανωτέρω περίπτωσης «άτομα σε μειονεκτική θέση».
Η διάρκεια του προγράμματος είναι:
• για την πρόσληψη ανέργων σε μειονεκτική θέση, έως 12 μήνες χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης.
• για την πρόσληψη ανέργων σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, έως 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες.
Ποσοστό επιχορήγησης : 50% μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους
Μηνιαίο Ποσό επιχορήγησης : Έως 715,00 €

Οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα και Επιδόματος Αδείας αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη της δράσης, και συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό ανώτατο ποσό επιχορήγησης (ήτοι 715 ευρώ) των μηνών που αυτά καταβάλλονται.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το πρόγραμμα.