ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Νέα και αρθρογραφία με ταυτότητα

Αυξάνεται στα €830 ο κατώτατος μισθός από 01/04/2024.

Ανακοινώθηκε η αύξηση του κατώτατου μισθού με ισχύ από 01/04/2024, επιφέροντας αυξημένα έσοδα στον προϋπολογισμό φορέων όπως ο e-ΕΦΚΑ, το ΕΟΠΥΥ και η ΔΥΠΑ. Με ποσοστό αύξησης 6,41%, ο νέος μισθός ανέρχεται στα €830 για τους υπαλλήλους και στα €37,07 το ημερομίσθιο για τους εργατοτεχνίτες.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1974/29.3.2024 Αριθμ. 25058/2024 η απόφαση για τον νέο Κατώτατο Μισθό, σύμφωνα με την οποία από την αύξηση του προκαλείται αύξηση εσόδων στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ και ΔΥΠΑ εκτιμώμενου ύψους 219.6 εκ. ευρώ κατ' έτος, η οποία αναλύεται ως εξής:

Σύμφωνα με στοιχεία από την τρέχουσα κατάσταση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, σε σύνολο 2.485.842 απασχολούμενων υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών, με διαφορετικό καθεστώς απασχόλησης (πλήρους/μερικής/εκ περιτροπής), ποσοστό 29 % αμείβεται με αποδοχές έως του ύψους του νέου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου. Επίσης, σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1 %) αύξησης του κατώτατου μισθού οι ασφαλιστέες αποδοχές αυξάνονται, κατά προσέγγιση, κατά 140 εκ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου σε ποσοστό 6,41 %, ήτοι από 780 € σε 830 € και από 34,84 € σε 37,07 €, με μέσο ποσοστό εισφορών 36,16 %, επί 14 μήνες, οδηγεί σε ετήσια αύξηση των ασφαλιστέων αποδοχών κατά 897,4 εκ ευρώ και κατά συνέπεια σε εκτιμώμενη ετήσια αύξηση των εσόδων των ανωτέρω φορέων ύψους 324.5 εκ. ευρώ.

Επίσης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των ανωτέρω φορέων (e-ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ και ΔΥΠΑ) από την αύξηση των καταβαλλόμενων ποσών του επιδόματος ανεργίας και όσων επιδομάτων είναι συνδεδεμένα με τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο, εκτιμώμενου ύψους 104.9 εκ. ευρώ, καθώς και αύξηση των δαπανών των προγραμμάτων απασχόλησης που είναι συνδεδεμένα με τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο, η οποία όμως δεν δύναται να υπολογισθεί καθώς εξαρτάται από το πλήθος των προγραμμάτων, των δικαιούχων και τη διάρκεια του κάθε προγράμματος

Ο νέος νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση καθορίζεται ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα οκτακόσια τριάντα ευρώ (830,00 €).

β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται σε τριάντα επτά ευρώ και επτά λεπτά (37,07 €).

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1 Απριλίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου, επικοινωνήστε σήμερα με τους εξειδικευμένους μας συμβούλους.


Ειρήνη Ρήγα

Υπεύθυνη Τμήματος Μισθοδοσίας

rhga-irhnh-XMkTB.JPG