ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Σύμβουλος Μισθοδοσίας

Κύριες αρμοδιότητες

 • Διαχείριση, προετοιμασία και έκδοση μισθοδοσίας πελατών
 • Καταχώριση δεδομένων, υπολογισμοί
 • Συμβουλευτική πελατών σε θέματα ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου
 • Προετοιμασία αναφορών και λοιπών παραδοτέων προς πελάτες
 • Διαχείριση ερωτημάτων σχετικά με τη μισθοδοσία από πελάτες
 • Διαχείριση όλων των διαδικασιών συμμόρφωσης για πελάτες, π.χ. εισφορές ασφαλιστικών ταμείων, ΦΜΥ κ.ά.
 • Διαχείριση επικοινωνίας με δημόσιες αρχές

Προφίλ υποψηφίου

 • Σπουδές οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε λογιστικό γραφείο ή εταιρεία payroll outsourcing
 • Πολύ καλή γνώση εργατικής νομοθεσίας
 • Επαφή με θέματα ελέγχων ΣΕΠΕ, ΙΚΑ
 • Πολύ καλός χειρισμός ηλεκτρονικού συστήματος «Εργάνη» και προγράμματος μισθοδοσίας, ιδανικά της Epsilon Net
 • Ευχέρεια στον χειρισμό H/Y, MS Office, internet
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες στον γραπτό και στον προφορικό λόγο, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα
 • Πελατοκεντρική νοοτροπία, υπευθυνότητα, συνέπεια
 • Οργανωτικές ικανότητες, ορισμός προτεραιοτήτων
 • Διάθεση για εξέλιξη
 • Δίπλωμα οδήγησης

Η εταιρεία προσφέρει

 • Άριστο, σύγχρονο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Αποδοχές βάσει προσόντων