ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669

Υπηρεσίες

Λογιστική Υποστήριξη

  1. Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά, στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης, σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ.
  2. Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Συγχωνεύσεις, Διακοπές, Εκκαθαρίσεις Εταιριών.
  3. Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια).
  4. Εποπτεία της επιχείρησης στην έδρα της, από εξειδικευμένο λογιστή, σε εβδομαδιαία βάση. Άμεση ενημέρωση του επιχειρηματία.
  5. Οργάνωση και επίβλεψη εσωτερικού λογιστηρίων επιχειρήσεων.
  6. Προοδευτική ενημέρωση αποτελεσμάτων, κάθε μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο, έτος.
  7. Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ).
  8. Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης.