Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0-Δράση «Ψηφιακού Μετασχηματισμού Επιχειρήσεων» - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2816 008 911 ΛΑΡΙΣΑ: 2410 619 144

Blog

  • Αρχική
  • Blog
  • Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0-Δράση «Ψηφιακού Μετασχηματισμού Επιχειρήσεων»
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0-Δράση «Ψηφιακού Μετασχηματισμού Επιχειρήσεων»

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0-Δράση «Ψηφιακού Μετασχηματισμού Επιχειρήσεων»

Ενισχύεται κάθε δικαιούχος υφιστάμενη ιδιωτική Επιχείρηση που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών:

  • Είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
  • Ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους τη οικονομίας, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες σε δεδομένη αγορά και εμπίπτουν στους κανόνες του εμπορικού δικαίου.

 

Προτάσεις δεν μπορούν να υποβληθούν από οντότητες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που ασκούν δραστηριότητες μη εμπορικού χαρακτήρα, όπως δραστηριότητες που εμπίπτουν στους ΚΑΔ που ακολουθούν, καθώς και στο σύνολο των υποδιαιρέσεών τους:

Κωδικός – Περιγραφή
84- Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
92- Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
94- Δραστηριότητες οργανώσεων
97- Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού
98- Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών
99- Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων
00- Έλλειψη δραστηριότητας

Υποβάλουν πρόταση για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία θα αξιοποιήσουν εμπορικά, στο πλαίσιο της οποίας δεσμεύονται:

  • ότι κανένα τμήμα του επενδυτικού έργου δεν έχει ξεκινήσει να υλοποιείται πριν την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης,
  • ότι θα ενεργοποιήσουν – εφόσον δεν υφίσταται ήδη κατά τη φάση υποβολής πρότασης –επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης, πριν την ημερομηνία έναρξης
    υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

 

Κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) μπορεί να υποβάλλει μόνο μία (1) πρόταση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος.

Ο προϋπολογισμός των επιλέξιμων προγραμμάτων δύναται να ανέρχεται από 200.000€ έως 2.000.000€ με ποσοστό επιχορήγησης το οποίο κυμαίνεται από 35% έως 70%, και επιδοτεί τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών:
– Προσωπικού
– Υπηρεσίες Τρίτων
– Πρόσθετα Γενικά Έξοδα (μετακινήσεις, δημοσιότητα, κ.ά.)
– Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού

Για την επιλογή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος πραγματοποιείται συγκριτική αξιολόγηση των επιλέξιμων προτάσεων, βάσει της βαθμολογίας που θα λάβουνε επί της υποβαλλόμενης πρότασης.

Περίοδος υποβολής από 22/6/2022 έως 30/9/2022

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της επιχείρησής μας.