Φόρος εισοδήματος σε 8 δόσεις - ΕΝΦΙΑ σε 6 δόσεις - Φόρος εισοδήματος με έκπτωση 2% για εφάπαξ καταβολής του φόρου - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669

Blog

  • Αρχική
  • Blog
  • Φόρος εισοδήματος σε 8 δόσεις – ΕΝΦΙΑ σε 6 δόσεις – Φόρος εισοδήματος με έκπτωση 2% για εφάπαξ καταβολής του φόρου
Φόρος εισοδήματος σε 8 δόσεις - ΕΝΦΙΑ σε 6 δόσεις - Φόρος εισοδήματος με έκπτωση 2% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου

Φόρος εισοδήματος σε 8 δόσεις – ΕΝΦΙΑ σε 6 δόσεις – Φόρος εισοδήματος με έκπτωση 2% για εφάπαξ καταβολής του φόρου

Οι σημαντικότερες αλλαγές του άρθρου 83 του σχεδίου νόμου «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη βουλή είναι οι παρακάτω:

Η πληρωμή φόρου εισοδήματος:

– Φυσικών προσώπων από 3 δόσεις γίνεται 8
– Νομικών προσώπων από 6 δόσεις γίνεται 8
– ΕΝΦΙΑ από 5 δόσεις γίνεται 6

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου ισχύει η έκπτωση 2%. Μόνο στα φυσικά πρόσωπα.

 

Αναλυτικότερα:

Αιτιολογική έκθεση
Επί του άρθρου 83

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 1 ρυθμίζεται ο χρόνος καταβολής των δόσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019. Επίσης, παρέχεται κίνητρο για την ταχύτερη είσπραξη εσόδων από το Δημόσιο, μέσω της έκπτωσης φόρου στην εφάπαξ καταβολή του φόρου από τα φυσικά πρόσωπα.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 και στο πλαίσιο της ανάγκης περαιτέρω διευκόλυνσης των φυσικών και νομικών προσώπων προκειμένου να ανταποκριθούν στην καταβολή των φορολογικών τους υποχρεώσεων, ειδικά για το έτος 2020, οι δόσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α. αυξάνονται από πέντε (5) σε έξι (6).

 

Σχέδιο διάταξης νομοσχεδίου

Άρθρο 83
Ρυθμίσεις καταβολής δόσεων για φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ για το έτος 2020

1. Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθενται παρ. 44 και 45 ως εξής:

«44. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) και οι υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα των επτά (7) επόμενων μηνών. Ειδικά για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, των οποίων η προθεσμία υποβολής παρατάθηκε με την υπ. αρ. Α 1156/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών μέχρι την 29η Ιουλίου 2020, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου του 2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών.

45. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2019 πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Ιουλίου 2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών. Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών. Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στη προθεσμία της πρώτης δόσης, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση δύο τοις εκατό (2%).».

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για το έτος 2020, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2020, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και η τελευταία μέχρι και τις 26 Φεβρουαρίου 2021.».