Τι ισχύει για το απασχολούμενο προσωπικό σε οικοδομικές εργασίες & τεχνικά έργα
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2816 008 911

Blog

  • Αρχική
  • Blog
  • Τι ισχύει για το απασχολούμενο προσωπικό σε οικοδομικές εργασίες & τεχνικά έργα
Τι ισχύει για το απασχολούμενο προσωπικό σε οικοδομικές εργασίες & τεχνικά έργα

Τι ισχύει για το απασχολούμενο προσωπικό σε οικοδομικές εργασίες & τεχνικά έργα

Στις 13/9/2019 θεσπίστηκε το νέο έντυπο του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) Εργάνη Ε12 «Ημερήσιο Δελτίο Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου» βάσει της απόφασης οικ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019. Από την ημερομηνία της δημοσίευσης της απόφασης στο ΦΕΚ Β’ 3520, δηλαδή από τις 19/9/2019, μέχρι να γίνει η απαραίτητη αναβάθμιση του Π.Σ. Εργάνη, έπρεπε να υποβάλλεται χειρόγραφα στις αρμόδιες Υπηρεσίες ΣΕΠΕ, πριν την ανάληψη υπηρεσίας του προσωπικού στο έργο και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της ημερήσιας απασχόλησης. Ως υπόχρεος υποβολής του εντύπου Ε12, αρχικά ορίστηκε ο εργοδότης (υπόχρεος απογραφής έργου, υποβολή ΑΠΔ οικοδομοτεχνικού έργου και καταβολής εισφορών) βάσει του Ν. 1846/1951 άρθρο 8 παρ. 5, δηλαδή ο κύριος του κτίσματος. Μόνο κατά το σύστημα της αντιπαροχής, συγκύριος θεωρείται και ο εργολάβος.

Σύμφωνα με την απόφαση οικ. 44658/ Δ1.14795/7-10-2019 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3751 στις 10/10/2019, είχε ανασταλεί η υποβολή του εντύπου Ε12 έως τη νομοθετική επαναρρύθμιση και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 30/11/2019 και επανήλθε η τήρηση του Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού (Β.Η.Δ.Α.Π.), το οποίο τηρείται χειρόγραφα και αντίγραφό του θα υποβληθεί συγκεντρωτικά στην αρμόδια υπηρεσία ΣΕΠΕ. Η ίδια απόφαση ορίζει ως εργοδότες και τους εργολάβους και υπεργολάβους.

Στις 7/11/2019 βάσει της οικ. 51524/1262 επαναρρυθμίστηκε, οπότε πλέον ορίζεται η υποχρέωση «Αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου» στο Π.Σ. Εργάνη από τις 1/12/2019. Υπόχρεος για την αναγγελία και τήρηση αντιγράφου του αρχείου αυτής, ορίζεται ο εργοδότης (υπόχρεος απογραφής έργου, υποβολή ΑΠΔ οικοδομοτεχνικού έργου και καταβολής εισφορών), βάσει του Ν. 1846/1951 άρθρο 8 παρ. 5.

Η παραπάνω αναγγελία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία: 1) έργου, 2) υπόχρεου, 3) απασχολούμενου προσωπικού, ασχέτως εάν απασχολούνται στο χώρο εκτέλεσης του έργου, και υποβάλλεται πριν την έναρξη των εργασιών, είτε άπαξ μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, είτε για μικρότερα διαστήματα με δυνατότητα τροποποίησης πριν την ανάληψη της εργασίας για κάθε έργο ξεχωριστά.

Απασχολούμενο προσωπικό θεωρείται σε κάθε περίπτωση το προσωπικό μη στεγασμένων επιχειρήσεων. Οι εργαζόμενοι στεγαζομένων επιχειρήσεων οφείλουν να έχουν μαζί τους πίνακα ωρών εργασίας που να περιλαμβάνει κατατεθειμένο στο Π.Σ. Εργάνη προς το ΣΕΠΕ χωρικής αρμοδιότητας του έργου από τον εργοδότη τους.

Εξαιρέσεις: Ιδιωτικά οικοδομικά έργα με αυτεπιστασία και ιδιωτικά οικοδομικά έργα με σύστημα αντιπαροχής, για τα οποία ισχύει το αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού των κατ’ ελάχιστα απαιτούμενων ημερών εργασίας, οφείλουν να τηρούν Β.Η.Δ.Α.Π. στον τόπο εκτέλεσης του έργου. Ο εργοδότης (βάσει του Ν. 1846/1951 άρθρο 8 παρ. 5) υποχρεούται να αναγγείλει τα στοιχεία του Β.Η.Δ.Α.Π. (έντυπο βιβλίο με συγκεκριμένες καθορισμένες προδιαγραφές) στο Π.Σ. Εργάνη μηνιαίως για το απασχολούμενο προσωπικό έως και την τελευταία ημέρα του επομένου μήνα της απασχόλησης.

Δεν υποχρεούνται στη τήρηση Β.Η.Δ.Α.Π. οι εργοδότες-ιδιοκτήτες για μικροεπισκευές των κατοικιών τους, όταν δεν απαιτείται άδεια οικοδομικών εργασιών και εφόσον δεν απασχολούν περισσότερους από 2 εργαζομένους.

Η μη αναγγελία των απασχολούμενων στο Π.Σ. Εργάνη και η μη τήρηση και επίδειξη του Β.Η.Δ.Α.Π. συνιστούν παραβάσεις και επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις.

Αναμένουμε διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης, τους κωδικούς πρόσβασης στο Π.Σ. Εργάνη, καθώς και την αναβάθμιση του Π.Σ. Εργάνη, ώστε να είναι δυνατή η υποβολή της σχετικής αναγγελίας.

Συμπερασματικά:

  • από 19/9/2019 έως 9/10/2019 θα έπρεπε να έχει υποβληθεί χειρόγραφα Ε12 στις κατά τόπους Υπηρεσίες ΣΕΠΕ από τον κύριο του κτίσματος.
  • από 10/10/2019 έως 31/10/2019 θα πρέπει να υποβληθεί συγκεντρωτικά αντίγραφο του Β.Η.Δ.Α.Π. στις κατά τόπους Υπηρεσίες ΣΕΠΕ από εργολάβους – υπεργολάβους  – κύριο κτίσματος.
  • από 1/11/2019 έως 30/11/2019 ο υπεύθυνος εργοδότης οικοδομικού έργου (για έργα που υπάγονται εξαιρέσεις) θα πρέπει να αναγγείλει τα στοιχεία του Β.Η.Δ.Α.Π. έως 31/12/2019 στο Π.Σ. Εργάνη κ.ο.κ για κάθε επόμενο μήνα.
  • για έργα που δεν υπάγονται στις εξαιρέσεις θα πρέπει να υποβάλλεται η αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού από 1/12/2019 πριν την έναρξη κάθε εργασίας.