Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Περιφέρειες Αττικής & Νοτίου Αιγαίου - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2816 008 911 ΛΑΡΙΣΑ: 2410 619 144

Blog

  • Αρχική
  • Blog
  • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Περιφέρειες Αττικής & Νοτίου Αιγαίου
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Περιφέρειες Αττικής & Νοτίου Αιγαίου

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Περιφέρειες Αττικής & Νοτίου Αιγαίου

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.

 

Δικαιούχοι και Προϋποθέσεις

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).

 

Ωφελούμενοι και Προϋποθέσεις

Ωφελούμενοι της δράσης είναι οι:

  1. Άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα, κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.
  2. Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών, κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.

 

Επιλέξιμες δαπάνες και Χρονική Διάρκεια

Οι επιλέξιμες δαπάνες δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για 12 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές καθώς και τα επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα, και το επίδομα αδείας. Τα ποσά της επιχορήγησης αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα.

 

Κατηγορία ανέργου Μηνιαίο Ποσό Επιχορήγησης
Κοινοί άνεργοι (έως 12 μήνες) 450 €
Μακροχρόνια άνεργοι (άνω 12 μηνών) 550 €

 

Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ
Κοινοί άνεργοι (έως 12 μήνες) 5.400 €
Μακροχρόνια άνεργοι (άνω 12 μηνών) 6.600 €

 

Διαδικασία

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00.