ΟΑΕΔ - Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης - Fovera Prostasia

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669

Blog

 • Αρχική
 • Blog
 • ΟΑΕΔ – Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης
Νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ

ΟΑΕΔ – Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Α.
Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα στους κάτωθι τομείς:

 • Μεταποίηση-Βιομηχανία: ΣΤΑΚΟΔ:10-34,
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών: ΣΤΑΚΟΔ: 61-63 (Τηλεπικοινωνίας, υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες και δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας),
 • Υλικά-Κατασκευές: ΣΤΑΚΟΔ: 41-43 (Κατασκευές) και
 • Εφοδιαστική αλυσίδα: ΣΤΑΚΟΔ: 49-53 (Μεταφορά και αποθήκευση).

Β.
Στο πρόγραμμα εντάσσονται και επιχειρήσεις που θα δημιουργήσουν νέα/ες θέση/εις εργασίας ειδικοτήτων πληροφορικής, με βάση την κατηγοριοποίηση κατά ΣΤΕΠ (επαγγέλματα): 213 (Πληροφορικάριοι).

 

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Ωφελούμενοι άνεργοι έως 39 ετών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ (χωρίς να ασκούν ελεύθερο επάγγελμα).
 • Οι άνεργοι υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από τον ΟΑΕΔ που ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν.
 • Η διάρκεια της  επιχορήγησης ορίζεται σε 15 μήνες από την πρόσληψη του ανέργου και η δέσμευση της εταιρίας για διατήρηση της θέσης χωρίς επιχορήγηση ορίζεται σε επιπλέον 3 μήνες.
 • Το ποσό της επιχορήγησης είναι το 50% του συνολικού κόστους μισθοδοσίας και έως 600,00  για άνεργο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έως 700,00 για άνεργο με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών,  έως 800,00 για άνεργο με διδακτορικό τίτλο σπουδών.
 • Η αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά , το οποίο προϋποθέτει την έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών ΟΑΕΔ.
 • Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτηση ακολουθεί η αξιολόγηση της , η έκδοση εγκριτικής απόφασης εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης πρέπει να ολοκληρωθεί η πρόσληψη.
 • Η καταβολή της μισθοδοσίας του ωφελούμενου γίνεται υποχρεωτικά μέσω τραπέζης  (όπως όλων των εργαζομένων) και το καταθετήριο πρέπει πλέον να υποβάλλεται μαζί με τα αποδεικτικά πληρωμής των εισφορών και με τα λοιπά δικαιολογητικά για να καταβληθεί η επιχορήγηση στην εταιρία.

 

Εκκρεμεί η δημοσίευση στο ΦΕΚ της πρόσκλησης του νέου προγράμματος, ώστε να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων.

Chat on Facebook Messenger