Τα κυριότερα σημεία του νομοσχεδίου για τις 120 δόσεις στα ασφαλιστικά
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669

Blog

  • Αρχική
  • Blog
  • Τα κυριότερα σημεία του νομοσχεδίου για τις 120 δόσεις στα ασφαλιστικά ταμεία
Τα κυριότερα σημεία του νομοσχεδίου για τις 120 δόσεις στα ασφαλιστικά ταμεία

Τα κυριότερα σημεία του νομοσχεδίου για τις 120 δόσεις στα ασφαλιστικά ταμεία

Τα κυριότερα σημεία του νομοσχεδίου για τις 120 δόσεις στα ασφαλιστικά ταμεία.

Πεδίο εφαρμογής

Η ρύθμιση καταλαμβάνει το σύνολο των νομικών και φυσικών προσώπων με οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) έως 31/12/2018, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εμπορικής ιδιότητας, τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και τη διακοπή ή αλλαγή της ιδιότητας, λόγω της οποίας δημιουργήθηκε η οφειλή.

 

Οφειλές μη μισθωτών / επαγγελματιών 

Οφειλές ασφαλισμένων προς τον πρώην ΟΑΕΕ, το πρώην ΕΤΑΑ και το πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης στους οποίους αφορά η οφειλή (κύρια και επικουρική ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη και εφάπαξ), ενώ συμπεριλαμβάνεται και η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ  έως και 31.12.2018.  

Η κύρια οφειλή που δημιουργήθηκε από 1.1.2002 έως και 31.12.2016, επανυπολογίζεται, ανάλογα προς τον κλάδο ασφάλισης στον οποίο αφορά, σύμφωνα με ποσοστά υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών του ν. 4387/2016 (ποσοστό εισφορών για κλαδο συνταξης , ασθενειας , επικουρική κλπ) με βάση υπολογισμού το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ίσχυε κατά την 31.12.2018, ήτοι το ποσό των 586,08 ευρώ. 

Επί του ως άνω επανυπολογιζόμενου ποσού επανυπολογίζονται και οι πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκοι λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής της κύριας οφειλής. 

Ο κατά τα ανωτέρω επανυπολογισμός παρέχεται κατόπιν επιλογής του οφειλέτη, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να ρυθμίσει την υφιστάμενη οφειλή του, δίχως επανυπολογισμό.

Περαιτέρω, στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση, παρέχεται έκπτωση 85% επί του συνόλου των προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, είτε επανυπολογίζονται είτε όχι.

Τέλος, η συνολική οφειλή που προκύπτει, σύμφωνα με τις προβλέψεις περί επανυπολογισμού της κύριας οφειλής που δημιουργήθηκε από 1.1.2002 έως και 31.12.2016 και παροχής έκπτωσης επί των συνολικών προσαυξήσεων, αποπληρώνεται σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120), ενώ το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.

 

Οφειλές προς ΟΓΑ / αγροτών

Οφειλές προς τον ΟΓΑ, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής. Ειδικότερα, στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση, παρέχεται έκπτωση 100% επί των πάσης φύσεων προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.

Η επανυπολογιζόμενη οφειλή αποπληρώνεται σε έως εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης αυτό των τριάντα (30) ευρώ.

Οφειλές εργοδοτών

Οφειλές των εργοδοτών από την απασχόληση εργαζομένων, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής. Πρόκειται για τις οφειλές που έχουν δημιουργηθεί λόγω μη καταβολής των οφειλόμενων εισφορών τόσο από την απασχόληση εργαζομένων υπαγόμενων στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όσο και από την απασχόληση μισθωτών ιατρών, μηχανικών κλπ.

Ειδικότερα, στους οφειλέτες εργοδότες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση, παρέχεται έκπτωση επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, κατά 100%, σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της κύριας οφειλής, και κατά 50%, σε περίπτωση τμηματικής καταβολής της κύριας οφειλής. Στην κύρια οφειλή δεν παρέχεται έκπτωση, καθώς η οφειλή αυτή των εργοδοτών συνδέεται άμεσα με κοινωνικο-ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων, τα οποία δεν είναι νοητό να επηρεαστούν από τη χορηγούμενη δυνατότητα ρύθμισης προς τους οφειλέτες εργοδότες.

Τέλος, προβλέπεται ότι η ρυθμιζόμενη οφειλή καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120), ενώ το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα (50) ευρώ

Μετάπτωση από υφιστάμενη ρύθμιση

Με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου προβλέπεται ότι εάν ο οφειλέτης επιλέξει να υπαχθεί στη εν λογω ρύθμιση, στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά και το υπολειπόμενο ποσό οφειλών που έχουν ήδη υπαχθεί σε προγενέστερη ρύθμιση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ. Και για τις οφειλές αυτές θα ισχύσουν, ομοίως οι κανόνες που προβλέπονται στα άρθρα 2 έως 6. Με τον τρόπο αυτό απορροφώνται τυχόν προγενέστερες ρυθμίσεις από την ευνοϊκότερη ρύθμιση που εισάγεται με τον παρόντα νόμο, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο πολλαπλών ρυθμίσεων που βαίνουν παράλληλα και προκαλούν σύγχυση στους οφειλέτες ως προς τις επιμέρους υποχρεώσεις τους.

Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης

Η βασική οφειλή που υπάγεται στη ρύθμιση κεφαλαιοποιείται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και, αντί των τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων μη εμπρόθεσμης καταβολής, κατά την κείμενη νομοθεσία, επιβαρύνεται, από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής στη ρύθμιση, με τόκο που υπολογίζεται με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογιζόμενο.

Επιπλέον, αν μετά από έλεγχο προκύψει οφειλή αναγόμενη σε χρονική περίοδο της ρύθμισης, χορηγείται η δυνατότητα είτε εφάπαξ εξόφλησής της, με κανονική συνέχιση της ρύθμισης, είτε ένταξης και της οφειλής αυτής στη ρύθμιση, με ανακαθορισμό των ποσών της ρύθμισης.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης και αναλόγως της δυνατότητας αποπληρωμής, είτε την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών είτε τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων, με αύξηση του ποσού των καταβαλλόμενων δόσεων.

 

Υποβολή αίτησης – Τηρητέα διαδικασία

Κατ’ αρχάς, διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη εν λόγω ρύθμιση παρέχεται άπαξ ανά οφειλέτη. Ορίζεται δε ότι η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενώ, κατ’ εξαίρεση, όπου υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ.

Για τους μη μισθωτούς και του οφειλέτες προς ΟΓΑ, η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο ζητείται ο προσδιορισμός της οφειλής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΦΚΑ. Ειδικά για τους μη μισθωτούς, οι οικείες διατάξεις του άρθρου 4 προβλέπουν τον επανυπολογισμό της κύριας οφειλής, βάσει των κανόνων του ν. 4387/2016, με επιλογή του οφειλέτη. Έτσι, στους οφειλέτες που επιλέγουν επανυπολογισμό της οφειλής, παρέχεται ενημέρωση για το ύψος της οφειλής, όπως διαμορφώνεται πριν και μετά τον επανυπολογισμό. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου και τη διαβίβαση της προσδιοριζόμενης, κατά τα ανωτέρω, οφειλής στο ΚΕΑΟ, υποβάλλεται αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ. 

Για οφειλές εργοδοτών και οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, ο οφειλέτης υποβάλλει αίτηση απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ.

H πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση, ενώ οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζεται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία για τον οφειλέτη λεπτομέρεια (λ.χ. κωδικός πληρωμής για τραπεζική ή ηλεκτρονική καταβολή).

Απώλεια της ρύθμισης

α) Αν δεν καταβληθεί ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο (2) δόσεις της ρύθμισης.

β) Αν δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1.1.2019.

(Ειδικά επί μη μισθωτών ασφαλισμένων, διευκρινίζεται ότι ως βεβαιωμένες οφειλές νοούνται αυτές που προκύπτουν μετά το πέρας της ετήσιας εκκαθάρισης και έχουν βεβαιωθεί στο ΚΕΑΟ)
…………………………..
Τέλος, προβλέπεται ότι, σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, επέρχεται απώλεια των ευεργετημάτων της και αναβίωση της οφειλής στην κατάσταση που είχε κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και πριν τον τυχόν επανυπολογισμό της, αφαιρούμενων των ποσών που καταβλήθηκαν εν τω μεταξύ, η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, αίρεται η αναστολή των μέτρων εκτέλεσης και των ποινικών διώξεων και πλέον η οφειλή καθίσταται επιδιώξιμη με όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέσα. 

 

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται έως 30.9.2019.

 

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε διευκρινίζοντας σας κάθε απορία!