Νέο φορολογικό νομοσχέδιο: Οι κυριότερες αλλαγές - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669

Blog

  • Αρχική
  • Blog
  • Νέο φορολογικό νομοσχέδιο: Οι κυριότερες αλλαγές
Νέο φορολογικό νομοσχέδιο - Οι κυριότερες αλλαγές

Νέο φορολογικό νομοσχέδιο: Οι κυριότερες αλλαγές

Ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον:

α) Έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων, ήτοι τους προσωπικούς και οικονομικούς δεσμούς του. Έχει διαγραφεί η έννοια «κοινωνικούς δεσμούς» και αυτό έρχεται σε συνδυασμό ότι πλέον ενός εκ των δύο συζύγων μπορεί να δηλώνει φορολογικός κάτοικος εξωτερικού.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες, αθροιστικά, στη διάρκεια οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από την πρώτη ημέρα παρουσίας του στην Ελλάδα.

 

Παροχές σε είδος – εφαρμογή για εισοδήματα από 01.01.2020

1. Οποιεσδήποτε παροχές σε είδος λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 2, συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος και μόνο για το υπερβάλλον ποσό.

2. Η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα (1) φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, υπολογίζεται με βάση την ακόλουθη κλίμακα ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) και κλιμακωτά όχι εφάπαξ σε μία κλίμακα εξαιρούνται τα οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν Λιανική Τιμή Πώλησης Προ Φόρων έως δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) ευρώ.

ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Λιανική Τιμή Πώλησης οχήματος, προ Φόρων (ΛΤΠΦ)Ποσοστό επί της Λιανικής Τιμής Πώλησης προ Φόρων (ΛΤΠΦ)Μείωση της αξίας βάσει παλαιότητας
0-2 έτη3-5 έτη6-9 έτηάνω τα 10 έτη
0,00-14.000,004%0%10%25%50%
από 14.001,00 έως 17.000,0020%
από 17.001,00 έως 20.000,0033%
από 20.001,00 έως 25.000,0035%
από 25.001,00 έως 30.000,0037%
από 30.001,00 και πλέον20%

 

3. Ως παροχή δανείου, είτε προφορικής είτε έγγραφης σύμβασης, νοείται μόνο η διαφορά  που προκύπτει μεταξύ των τόκων που θα κατέβαλε ο εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος στη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο έλαβε την παροχή, εάν το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ήταν το μέσο επιτόκιο αγοράς, του οποίου η μέθοδος υπολογισμού ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατά τον ίδιο μήνα και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του εν λόγω ημερολογιακού μήνα.

 

4. Απαλλάσσονται από παροχή σε είδος :

α) Η αποζημίωση για αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς

β) Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km και με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, προς έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους.

 

Φορολογία μισθωτών – συνταξιούχων – ατομικών επιχειρήσεων

Η κλίμακα που ισχύει για τα εισοδήματα από 01.01.2020 είναι η ακόλουθη:

 

Εισόδηµα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηµατική Δραστηριότητα) σε ευρώΦορολογικός συντελεστής  (%)
0-10.0009%
10.001-20.00022%
20.001-30.00028%
30.001-40.00036%
40.001 –44%

 

Η άνω κλίμακα ισχύει και όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των εννιάμιση χιλιάδων (9.500) ευρώ.

Το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για κάθε φορολογικό έτος ορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία – συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα και μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ δαπανών. Η διαφορά που δεν καλύπτεται από δαπάνες, φορολογείται με 22%.

Για τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία , εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 6 του άρθρου 15.

1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των επτακοσίων εβδομήντα επτά (777) ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε οκτακόσια δέκα (810) ευρώ για τον φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε εννιακόσια (900) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα, σε χίλια εκατόν είκοσι (1.120) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και σε χίλια τριακόσια σαράντα (1.340) ευρώ για τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα.

2. Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά είκοσι (20) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.

Έκπτωση φόρου θα υπάρχει στις αποδείξεις παροχής που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων (4) ετών, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40 %) του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ, αρκεί να πληρώνονται μέσω τραπεζικού μέσου.

 

Δαπάνες που εκπίπτουν από τις επιχειρήσεις από 01.01.2020

1. Από 1.1.2020, οι δαπάνες ενοικίων δεν εκπίπτουν εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

2. Δεν μεταβλήθηκε το όριο των 500 ευρώ, άνω του οποίου απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση των δαπανών αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών να πραγματοποιείται με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής. Υπενθυμίζεται ότι στο αρχικό σχέδιο νόμου που είχε τεθεί σε διαβούλευση υπήρχε σχετική πρόβλεψη η οποία αποσύρθηκε κατά την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή. Σχετ. και η Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 20ής Νοεμβρίου 2019 σχετικά με φορολογικά αντικίνητρα όσον αφορά τη χρήση μετρητών (CON/2019/39).

3. Δαπάνες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Με την τροποποίηση της περ. α’ του άρθρου 22 του ΚΦΕ διατυπώνεται ρητώς ότι η προϋπόθεση πραγματοποίησης των δαπανών προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, προκειμένου να εκπίπτουν αυτές από τα ακαθάριστα έσοδά της, εκπληρώνεται και σε περίπτωση εφαρμογής δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως γίνεται και ερμηνευτικώς δεκτό με την ερμηνευτική εγκ. ΠΟΛ. 1113/2015.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το νέο εδάφιο της περ. γ’ του άρθρου 22 του ΚΦΕ ορίζεται ότι οι δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εκπίπτουν υπό την προϋπόθεση η επιχείρηση να εμφανίζει λογιστικά κέρδη χρήσης κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους. Αυτή η προϋπόθεση δεν απαιτείται στην περίπτωση που το αίτημα για την πραγματοποίηση τέτοιων δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προέρχεται από το Δημόσιο. Έναρξη ισχύος για δαπάνες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.

4. Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος

Με τις διατάξεις του νέου άρθρου 22Β του ΚΦΕ προβλέπεται προσαυξημένη έκπτωση δαπανών κατά ποσοστό 30% για τις ακόλουθες δαπάνες:

  • αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς
  • μίσθωση εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις 40.000 ευρώ
  • δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km.

Έναρξη ισχύος για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.

 5. Αποσβέσεις μη ρυπογόνων οχημάτων

Οι διατάξεις του άρθρου 24 του ΚΦΕ περί φορολογικών αποσβέσεων τροποποιήθηκαν με την εισαγωγή νέων κατηγοριών ενεργητικού επιχείρησης και αυξημένων συντελεστών απόσβεσης για τα οχήματα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km (σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Regulation (EU) 2019/631), όσον αφορά τα οχήματα μεταφοράς ατόμων, εμπορευμάτων και μέσων μαζικής μεταφοράς. Έναρξη ισχύος για αποσβέσεις που αφορούν σε φορολογικά έτη από 1.1.2020 και μετά.

6. Επισφαλείς απαιτήσεις

Με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 26 του ΚΦΕ, όπως τροποποιήθηκε και πλέον ισχύει, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις, που τηρούν είτε διπλογραφικά είτε απλογραφικά βιβλία, να προβαίνουν σε διαγραφή απαιτήσεων κατά οφειλετών τους μικρής αξίας (έως 300 ευρώ ανά αντισυμβαλλόμενο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Η διαγραφή δύναται να πραγματοποιείται στο φορολογικό έτος εντός του οποίου συμπληρώνονται δώδεκα (12) μήνες από τον χρόνο κατά τον οποίο κατέστησαν ληξιπρόθεσμες ανεξάρτητα αν έχουν αναληφθεί ή μη οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξής τους. Ως προϋπόθεση τίθεται επίσης οι οφειλέτες να έχουν λάβει αποδεδειγμένα γνώση της διαγραφής της οφειλής τους, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Η διάταξη αυτή κρίθηκε αναγκαία κατά την αιτιολογική έκθεση του νόμου, διότι η προϋπόθεση της ανάληψης κατάλληλων ενεργειών (π.χ. σφράγιση μίας επιταγής από την εκδότρια τράπεζα, κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση διαταγής πληρωμής κλπ.) για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης καθιστά πρακτικά αδύνατο τον σχηματισμό πρόβλεψης για την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων μικρής αξίας λόγω του κόστους που αυτή συνεπάγεται.

Σημειώνεται ότι το συνολικό ύψος των απαιτήσεων που διαγράφονται κατά τα ανωτέρω δεν δύναται να υπερβαίνει, ανά φορολογικό έτος, ποσοστό 5% επί του συνόλου των απαιτήσεων στο τέλος της χρήσης.

Επισημαίνουμε πως δεδομένου ότι στενά γραμματικά ο νόμος δίνει τη δυνατότητα διαγραφής των εν λόγω απαιτήσεων «στο φορολογικό έτος εντός του οποίου συμπληρώνονται δώδεκα (12) μήνες από τον χρόνο κατά τον οποίο κατέστησαν ληξιπρόθεσμες», θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινιστεί πως η δυνατότητα αυτή παρέχεται και στα έτη που ακολουθούν τη συμπλήρωση των 12 μηνών εφόσον πληρούνται οι λοιπές τιθέμενες από τις διατάξεις προϋποθέσεις. Η διευκρίνιση αυτή  θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί δεδομένου ότι πρόκειται για δυνατότητα που παρέχεται και όχι για υποχρέωση.

Επίσης, με την περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 26 του ΚΦΕ προβλέπεται ότι απαιτήσεις που διαγράφονται στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, ανεξαρτήτως του αν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη, δύνανται να διαγραφούν για φορολογικούς σκοπούς επίσης χωρίς να απαιτείται να έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμον ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης. Στην περίπτωση και κατά το μέρος που δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη, το σχετικό ποσό της διαγραφής της απαίτησης εκπίπτει με βάση τις γενικές διατάξεις αναγνώρισης των δαπανών (άρθρο 22 ΚΦΕ).

Οι νέες αυτές διατάξεις ισχύουν για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο δημιουργήθηκε η απαίτηση. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και στην περίπτωση που έχει ήδη σχηματισθεί πρόβλεψη μέχρι την ανωτέρω έναρξη ισχύος.

 

Φορολόγηση νομικών προσώπων:

«1. α) Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, καθώς και οι υπόχρεοι των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται με συντελεστή είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 και εφεξής.
β) Τα πιστωτικά ιδρύματα της περίπτωσης 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, εφόσον έχουν ενταχθεί και για τα φορολογικά έτη που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 27Α, φορολογούνται με συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%).»

Η παράγραφος 1 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).»

Εφαρμόζεται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά, σύμφωνα με την παράγραφο 22 του άρθρου 66 του ιδίου νόμου.

 

Φόρος υπεραξίας πώλησης ακινήτων

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 33 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «α. Η ισχύς του άρθρου 41 αναστέλλεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022.»

 

Διαβίβαση στοιχείων στην ΑΑΔΕ

Μετά το άρθρο 15 του ν. 4174/2013 προστίθεται νέο άρθρο 15Α, ως εξής:

Όλες οι οντότητες  υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων-στοιχείων ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών, των τηρούμενων λογιστικών αρχείων-βιβλίων, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.

 

Ελένη Γκουντεσνέ

Τομέας Ελεγκτικής & Φορολογικού Σχεδιασμού