Νέο σύστημα προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2816 008 911

Blog

  • Αρχική
  • Blog
  • Νέο σύστημα προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
Νέο σύστημα προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας

Νέο σύστημα προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας

Το Υπουργείο Εργασίας προχωρά στη θέσπιση ενός νέου συστήματος με υπολογισμό διοικητικών κυρώσεων (προστίμων), για παραβάσεις διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας  από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεωρήσεων Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Το νέο σύστημα προβλέπει τις ΓΕΝΙΚΟΥ χαρακτήρα, καθώς και τις ΑΤΟΜΙΚΟΥ χαρακτήρα παραβάσεις.

Οι παραβάσεις Γενικού χαρακτήρα, κατηγοριοποιούνται με βάση το βαθμό βαρύτητας σε Χαμηλές, Σημαντικές, Υψηλές και Πολύ Υψηλές.

Για τον υπολογισμό θα λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της επιχείρησης με βάση τον αριθμό εργαζομένων στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας.

Η περιγραφή για τις παραβάσεις ΓΕΝΙΚΟΥ χαρακτήρα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  έχει ως εξής :

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

 ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ  

ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 300 ΕΩΣ 2.000 ΕΥΡΩ
Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
1Πλημμελής τήρηση Βιβλίου Ετήσιων Κανονικών Αδειών
2Εκπρόθεσμη κατάθεση στοιχείων σχετικά με ληφθείσα άδεια και επίδομα αδείας του προσωπικού κατά το προηγούμενο έτος
3Μη ανάρτηση Πίνακα Προσωπικού & ωρών εργασίας/ Μη ανάρτηση Προγράμματος Εβδομαδιαίας Ανάπαυσης ή/ και Ωρών Εργασίας
4Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών.
5Μη επίδειξη Μητρώου Ανηλίκων
6Μη ανάρτηση του Κανονισμού Εργασίας σε εμφανή και προσιτά για τους εργαζόμενους σημεία του τόπου εργασίας
7Μη συμμόρφωση εργοδότη στην απόφαση επιθεωρητή περί διαφωνίας εργοδότη και συνδικαλιστικών οργανώσεων στις περιπτώσεις παραγράφων 2, 3, 5 και 7 του άρθ. 16 του Ν. 1264/82
8Μη τήρηση από τους εργοδότες (επί μία διετία από την ημερομηνία λήξης τους) αντιγράφων Συμβάσεων Εργασίας, γνωστοποιήσεων και λοιπών εγγράφων, που υποχρεούνται να χορηγούν στους εργαζόμενους σύμφωνα με το ΠΔ 156/94
9

 

Μη εφοδιασμός με αντίγραφο πίνακα προσωπικού και προγράμματος ωρών εργασίας ή απόσπασμα αυτού σε εργαζομένους που απασχολούνται εκτός της έδρας της επιχείρησης ή του παραρτήματος της επιχείρησης
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 500 ΕΩΣ 3.000 ΕΥΡΩ
Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
10Μη τήρηση στον τόπο εκτέλεσης του έργου  «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων»
11Εκπρόθεσμη κατάθεση Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση προσλήψεων νέων εργαζομένων.
12Εκπρόθεσμη κατάθεση Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας
13Μη εφοδιασμός και φύλαξη Βιβλίου Δρομολογίων οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων
14Μη εφοδιασμός και φύλαξη Βιβλίου Δρομολογίων οδηγών τουριστικών λεωφορείων
15Μη υποβολή Βιβλιαρίου Εργασίας οδηγών τουριστικών λεωφορείων  ή βοηθών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ , έντυπο Ε4/ Συμπληρωματικός Ωραρίου
16Παραβίαση της διακοπής εργασίας του προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ
17Μη τήρηση Βιβλίου Ετήσιων Κανονικών Αδειών
18Μη γνωστοποίηση ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» εντός μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους στοιχείων σχετικά με ληφθείσα άδεια και επίδομα αδείας του προσωπικού κατά το προηγούμενο έτος
19Εκπρόθεσμη κατάθεση  Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας
20Μη υποβολή συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών.
21Εκπρόθεσμη υποβολή Προγράμματος Ωρών Εργασίας
22Πλημμελής συμπλήρωση Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας
23Μη συμπλήρωση ή μη ορθή συμπλήρωση των στηλών του «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία»
24Μη τήρηση, μη συμπλήρωση ή πλημμελής συμπλήρωση Μητρώου Ανηλίκων
25Μη αναγραφή αιτιολογίας  και του χρονικού διαστήματος που αφορά  για κάθε καταβολή που λαμβάνει χώρα σε λογαριασμό πληρωμών και αφορά οφειλόμενες αποδοχές ή αποζημίωση απόλυσης
26Μη τήρηση στον τόπο εκτέλεσης του έργου ή μη επίδειξη, για οποιοδήποτε λόγο, στα αρμόδια όργανα ελέγχου, οσάκις ζητείται, του αντιγράφου του εντύπου της Αναγγελίας για κάθε ημέρα απασχόλησης του προσωπικού, που απασχολείται για την εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.
27Μη αναγγελία στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» του απασχολούμενου προσωπικού  μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης, από τους υπόχρεους για την τήρηση του «Βιβλίου ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων
28Μη τήρηση διαδικασίας διαθεσιμότητας (προηγούμενη διαβούλευση, γνωστοποίηση στις οικείες υπηρεσίες ΣΕΠΕ)
29Μη καταχώριση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» του αριθμού κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου ή της μοτοσυκλέτας που χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση της εργασίας για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων
30Μη χορήγηση ελαχίστου χρόνου διακοπής της ημερήσιας εργασίας σε κατάστημα
31Εφαρμογή διακεκομμένου ωραρίου για προσωπικό κουζίνας
32Μη χορήγηση διαλείμματος
33Μη γνωστοποίηση ή ελλιπής γνωστοποίηση όρων Ατομικής Σύμβασης Εργασίας στον εργαζόμενο.
ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 1.000 ΕΩΣ 4.000 ΕΥΡΩ
Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
34Λειτουργία εμπορικού καταστήματος πέραν του ωραρίου λειτουργίας
35Μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών μέσω τραπεζικού λογαριασμού
36Μη καταβολή αποζημίωσης απόλυσης μέσω λογαριασμού πληρωμών
37Μη χορήγηση αναλυτικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων Αποδοχών.
38Μη κατάρτιση Κανονισμού Εργασίας σε υπόχρεες επιχειρήσεις
39Μη παράσταση εργοδότη κατά τη διαδικασία επίλυσης ατομικών ή συλλογικών εργατικών διαφορών
40Υπέρβαση του επιτρεπόμενου ποσοστού/αριθμού μαθητευόμενων και πρακτικώς ασκούμενων σε τουριστικές επιχειρήσεις
41Παραβίαση του ΠΔ 240/06 «Περί διαβουλεύσεων με τους εργαζόμενους»
42Υπέρβαση της διάρκειας επιβολής του συστήματος εκ περιτροπής εργασίας πέραν των εννέα (9) μηνών ανά ημερολογιακό έτος
43Υπέρβαση του επιτρεπόμενου χρόνου διαθεσιμότητας πέραν των τριών (3) μηνών ετησίως
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 1.800 ΕΩΣ 8.000 ΕΥΡΩ
Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
44Μη υποβολή Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας.
45Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση προσλήψεων νέων εργαζομένων (ενιαίου εντύπου Ε3).
46Μη υποβολή Προγράμματος Ωρών Εργασίας
47Λειτουργία επιχείρησης κατά ημέρα Κυριακή και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας
48Μη υποβολή  Μηνιαίου Πίνακα Εβδομαδιαίας Ανάπαυσης προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ, στο έντυπο Ε4/Συμπληρωματικος ωραρίου
49Παραβίαση νομοθεσίας περί ομαδικών απολύσεων
50Παρεμπόδιση εισόδου των Επιθεωρητών Εργασίας
51Άρνηση παροχής στοιχείων ή πληροφοριών από τον εργοδότη ή παροχή ψευδών πληροφοριών ή στοιχείων
52Μη εφαρμογή όρων Σ.Σ.Ε., Δ.Α. ή Υ.Α. ή Κανονισμού Εργασίας
53Εβδομαδιαία ανάπαυση και μείωση του χρόνου εργασίας που έχει καθοριστεί με Σ.Σ.Ε., Δ.Α. κλπ (γενικώς υποχρεωτικές ή μη) ή με ΥΑ εκδοθείσες βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄)
54Μη καταβολή αναδρομικών αποδοχών (ως παραβίαση όρων ΣΣΕ Δ.Α. ή Υ.Α.)
55Μη καταβολή μισθών/ημερομισθίων βάσει νομοθετικώς καθορισμένου νομίμου κατώτατου μισθού/ημερομισθίου, Σ.Σ.Ε, Δ.Α., Υ.Α. ή βάσει ατομικής συμφωνίας
56Μη καταβολή αποδοχών διαθεσιμότητας
57Παρακώλυση συνδικαλιστικής δράσης
58Παράβαση υποχρέωσης πληροφόρησης και διαβούλευσης των εργαζομένων από τους εργοδότες που μεταβιβάζουν τις επιχειρήσεις

 

Στο Παράρτημα ΙΙ κατηγοριοποιούνται τα πρόστιμα για παραβάσεις ΑΤΟΜΙΚΟΥ χαρακτήρα  με βάση την βαρύτητα της παράβασης ανά ΘΙΓΟΜΕΝΟ εργαζόμενο, κατηγοριοποιημένες σε Χαμηλές, Σημαντικές, Υψηλές και Πολύ Υψηλές, με συγκεκριμένο ποσό προστίμου ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.

ΧΑΜΗΛΕΣ  ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 300-350 ΕΥΡΩ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ
ΘΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ300-350€
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 400-750 ΕΥΡΩ

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ
1Μη χορήγηση ελάχιστης ημερήσιας ανάπαυσης400€
2Μη χορήγηση αντιγράφων στον οδηγό φορτηγού αυτοκινήτου του Ημερησίου Βιβλίου Δρομολογίων400€
3Απασχόληση οδηγού λεωφορείου μισθωμένου ή ενταγμένου στα ΚΤΕΛ σε λεωφορείο άλλου ιδιοκτήτη χωρίς την κατάρτιση σύμβασης δανεισμού μεταξύ του οδηγού, του εργοδότη του και του ΚΤΕΛ500€
4Διενέργεια φορτοεκφορτωτικών εργασιών από πρόσωπα μη εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών και εφοδιασμένα με τη Βεβαίωση Συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων600€
5Μη καταβολή αποζημίωσης για απασχόληση εκτός έδρας400€
6Μη καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου600€
7Μη καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου μέσω λογαριασμού πληρωμών600€
8Μη καταβολή επιδόματος γάμου σε χήρους, διαζευγμένους και άγαμους γονείς400€
9Μη γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απολύσεως εγκύου, λεχώνας, γαλουχούσης750€
10Παραβίαση της απαγόρευσης διάκρισης εργαζομένων που έχουν υποχρεώσεις προς εξαρτώμενα από αυτούς παιδιά ή άλλα μέλη της οικογένειάς τους – Λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γονέων λόγω άδειας ανατροφής, φροντίδας, υιοθεσίας ή αναδοχής παιδιού750€
11Μη χορήγηση άδειας ανατροφής, ειδικών γονικών αδειών λόγω σοβαρών νοσημάτων και λόγω νοσηλείας των παιδιών750€
12Μη χορήγηση άδειας για ασθένεια εξαρτωμένων μελών550€
13Μη χορήγηση άδειας απουσίας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης550€
14Μη χορήγηση άδειας σε εργαζόμενο γονέα μονογονεϊκής οικογένειας750€
15Άρνηση του εργοδότη να προσκομίσει αιτούμενα από το ΣΕΠΕ στοιχεία ή πληροφορίες ιδίως στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης περί αντιστροφής του βάρους αποδείξεως σε περιπτώσεις που πιθανολογείται παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ή διάκριση λόγω φύλου ή λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου750€
16Μη χορήγηση από τον εργοδότη της αιτούμενης από τον εργαζόμενο βεβαίωσης των στοιχείων της εργασιακής σχέσης ή των διαστημάτων των αδειών που του χορηγήθηκαν, α) γονική άδεια ανατροφής τέκνου άνευ αποδοχών (4 μηνών) β) ειδική γονική άδεια γ) γονική άδεια νοσηλείας τέκνου400€
17Μη διακριτή αποτύπωση πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου στα χορηγούμενα Εκκαθαριστικά Σημειώματα Αποδοχών400€
18Μη χορήγηση Πιστοποιητικού Εργασίας (προϋπηρεσίας)400€
19Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της άδειας600€
20Μη χορήγηση άδειας  για συμμετοχή σε εξετάσεις600€
21Μη χορήγηση άδειας για μεταγγίσεις αίματος750€
22Μη χορήγηση άδειας λόγω θανάτου συγγενούς400€
23Μη χορήγηση άδειας λόγω AIDS750€
24Μη χορήγηση άδειας γάμου550€
25Μη χορήγηση άδειας γεννήσεως τέκνου700€
26Μη χορήγηση ειδικής άδειας λόγω αιμοληψίας ή λήψης αιμοπεταλίων700€
27Μη καταβολής της κατ’ ελάχιστο αποζημίωσης πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών φοιτητών/σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης550€
28Παραβίαση ωραρίου πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών φοιτητών/σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης700€
29Μη αναγραφή πρακτικώς ασκούμενου φοιτητή/σπουδαστή/μαθητή Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης σε ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού400€
30Μη καταχώρηση υπερεργασίας στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ”400€
31Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για πλήρως απασχολούμενο

 

 

600€
ΥΨΗΛΕΣ  ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ  

ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 800 ΕΩΣ 950 ΕΥΡΩ

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ
32Μη χορήγηση κανονικής άδειας900€
33Μη καταβολή επιδόματος και αναλογίας επιδόματος αδείας900€
34Εργασία χωρίς σχετική άδεια κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας800€
35Εργασία κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας800€
36Εργασία κατά ημέρες υποχρεωτικής ανάπαυσης σε εργαζόμενους επιχειρήσεων θεάτρου, ημερησίων εφημερίδων, οδηγών, ταξί, εφημεριδοπωλών800€
37Μη χορήγηση αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης λόγω εργασίας κατά ημέρα Κυριακή άνω των 5 ωρών800€
38Παραβίαση πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης του προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ900€
39Κατάτμηση του ωραρίου των μερικώς απασχολουμένων950€
40Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά νύχτα800€
41Μη καταβολή αποδοχών ανυπαίτιου κωλύματος800€
42Μη καταβολή επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα800€
43Μη καταβολή πάσης φύσεως δεδουλευμένων αποδοχών (που καθορίζονται από τον νόμο, ατομική συμφωνία, Σ.Σ.Ε, Δ.Α., έθιμο)800€
44Μη καταβολή αμοιβής εργασίας που παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας προσαυξημένη κατά 30% κατά παράβαση του πενθημέρου800€
45Άκυρη απόλυση λόγω αίτησης λήψης γονικών αδειών ή λήψης γονικών αδειών950€
46Άρνηση πρόσληψης λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας950€
47Μη καταβολή πλήρων αποδοχών άδειας  ή αναλογίας αυτών900€
48Μη καταβολή πλήρους αποζημίωσης άδειας  ή αναλογίας αυτής σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σχέσης ή σύμβασης εργασίας πριν από τη λήψη της άδειας  ή παρέλευσης του ημερολογιακού έτους (απλής ή προσαυξημένης κατά 100% ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας του εργοδότη)900€
49Παραβίαση της εβδομαδιαίας ανάπαυσης των μισθωτών800€
  ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ  ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ  

ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 1000 ΕΩΣ 2000 ΕΥΡΩ

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ
50Καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά την διάρκεια της χορηγηθείσης κανονικής άδειας2000€
51Καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω μη αποδοχής από τον εργαζόμενο εργοδοτικής πρότασης για μερική απασχόληση2000€
52Μη καταχώρηση υπερωριακής απασχόλησης στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ”1000€
53Πραγματοποίηση υπερωριών σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, πέραν των προβλεπομένων νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης (παράνομη υπερωριακή απασχόληση)1000€
54Πραγματοποίηση υπερωριών σε λοιπές επιχειρήσεις (Ανώνυμες Εταιρείες, Τράπεζες, Εμπορικές Επιχειρήσεις, νοσηλευτικά ιδρύματα, κλινικές, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, ξενοδοχεία, προσωπικό κουζίνας, προσωπικό επισιτιστικών (πλην προσωπικού κουζίνας), θυρωροί, φύλακες, νυχτοφύλακες (εκτός θυρωρών πολυκατοικιών και μεγάρων)], πέραν των προβλεπομένων νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης (παράνομη υπερωριακή απασχόληση).1000€
55Υπέρβαση ημερήσιου / εβδομαδιαίου νομίμου ωραρίου εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων (κατηγορίες Α, Β, Γ) και οδηγών βυτιοφόρων1000€
56Υπερωριακή απασχόληση οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων (κατηγορίες Α, Β, Γ) χωρίς προηγούμενη καταχώρησή της στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ”1000€
57Υπέρβαση ημερήσιου / εβδομαδιαίου νομίμου ωραρίου εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση) οδηγών τουριστικών λεωφορείων1000€
58Υπερωριακή απασχόληση οδηγών τουριστικών λεωφορείων χωρίς προηγούμενη καταχώρησή της στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ”1000€
59Υπέρβαση ημερήσιου / εβδομαδιαίου νομίμου ωραρίου εργασίας, προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ, χωρίς προηγούμενη καταχώρηση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ”1000€
60Υπέρβαση ημερήσιου/ετήσιου νομίμου ωραρίου εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ, πέραν των προβλεπομένων νομίμων ορίων1000€
61Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά Κυριακές και αργίες1000€
62Μη καταβολή αμοιβής υπερεργασίας ή/και υπερωριακής απασχόλησης1000€
63Παραβίαση διατάξεων για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας2000€
64Άρνηση εύλογων προσαρμογών  για τα άτομα με αναπηρίες ή χρόνια πάθηση

 

2000€
65Παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης και την καταγγελία της σύμβασης εργασίας2000€
66Παραβίαση της αρχής ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών2000€
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ  ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 2000 ΕΩΣ 4000 ΕΥΡΩ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΘΙΓΟΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ , ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ
67Απασχόληση ανηλίκων χωρίς Βιβλιάριο Εργασίας3000€
68Απασχόληση ανηλίκων σε απαγορευμένες για αυτούς εργασίες4000€
69Παραβίαση χρονικών ορίων εργασίας ανηλίκων3000€
70Απασχόληση ανηλίκων σε καλλιτεχνικές εργασίες χωρίς άδεια3000€
71Παράνομη απασχόληση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του4000€
72Μη καταβολή προσαύξησης επί της συμφωνηθείσας αμοιβής   για κάθε ώρα επιπλέον εργασίας μερικώς απασχολουμένου  σε περίπτωσης απασχόλησης πέραν της  συμφωνημένης2000€

 

73Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για μερικώς απασχολούμενο2000€

 

74Παράνομη απόλυση  εγκύου ή εργαζόμενης που υιοθετεί τέκνο έως 6 ετών ή εργαζομένης που εμπλέκεται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας (τεκμαιρόμενη μητέρα/κυοφόρος γυναίκα)4000€
75Μη χορήγηση άδειας μητρότητας (17 εβδομάδες)4000€
76Μη χορήγηση σε τεκμαιρόμενη μητέρα του άρθ. 1464 ΑΚ του μεταγενέθλιου τμήματος της άδειας μητρότητας (9 εβδομάδες)4000€
77Μη χορήγηση μειωμένου ωραρίου ή ισόχρονης άδειας φροντίδας παιδιού3000€
78Παραβίαση του δικαιώματος του εργαζόμενου–ης μετά τη λήψη της άδειας μητρότητας, της ειδικής άδειας του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄) ή άλλων αδειών που σχετίζονται με τη γέννηση, την ανατροφή ή την υιοθεσία παιδιού, να επιστρέψει στην ίδια θέση εργασίας4000€
79Παραβίαση διατάξεων για την προστασία από την απόλυση / μη τήρηση διαδικασίας απόλυσης συνδικαλιστικού στελέχους4000€

 

Πηγή: www.pim.gr