Νέο σύστημα προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669

Blog

  • Αρχική
  • Blog
  • Νέο σύστημα προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
Νέο σύστημα προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας

Νέο σύστημα προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας

Το Υπουργείο Εργασίας προχωρά στη θέσπιση ενός νέου συστήματος με υπολογισμό διοικητικών κυρώσεων (προστίμων), για παραβάσεις διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας  από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεωρήσεων Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Το νέο σύστημα προβλέπει τις ΓΕΝΙΚΟΥ χαρακτήρα, καθώς και τις ΑΤΟΜΙΚΟΥ χαρακτήρα παραβάσεις.

Οι παραβάσεις Γενικού χαρακτήρα, κατηγοριοποιούνται με βάση το βαθμό βαρύτητας σε Χαμηλές, Σημαντικές, Υψηλές και Πολύ Υψηλές.

Για τον υπολογισμό θα λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της επιχείρησης με βάση τον αριθμό εργαζομένων στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας.

Η περιγραφή για τις παραβάσεις ΓΕΝΙΚΟΥ χαρακτήρα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  έχει ως εξής :

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

 ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ  

ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 300 ΕΩΣ 2.000 ΕΥΡΩ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
1 Πλημμελής τήρηση Βιβλίου Ετήσιων Κανονικών Αδειών
2 Εκπρόθεσμη κατάθεση στοιχείων σχετικά με ληφθείσα άδεια και επίδομα αδείας του προσωπικού κατά το προηγούμενο έτος
3 Μη ανάρτηση Πίνακα Προσωπικού & ωρών εργασίας/ Μη ανάρτηση Προγράμματος Εβδομαδιαίας Ανάπαυσης ή/ και Ωρών Εργασίας
4 Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών.
5 Μη επίδειξη Μητρώου Ανηλίκων
6 Μη ανάρτηση του Κανονισμού Εργασίας σε εμφανή και προσιτά για τους εργαζόμενους σημεία του τόπου εργασίας
7 Μη συμμόρφωση εργοδότη στην απόφαση επιθεωρητή περί διαφωνίας εργοδότη και συνδικαλιστικών οργανώσεων στις περιπτώσεις παραγράφων 2, 3, 5 και 7 του άρθ. 16 του Ν. 1264/82
8 Μη τήρηση από τους εργοδότες (επί μία διετία από την ημερομηνία λήξης τους) αντιγράφων Συμβάσεων Εργασίας, γνωστοποιήσεων και λοιπών εγγράφων, που υποχρεούνται να χορηγούν στους εργαζόμενους σύμφωνα με το ΠΔ 156/94
9

 

Μη εφοδιασμός με αντίγραφο πίνακα προσωπικού και προγράμματος ωρών εργασίας ή απόσπασμα αυτού σε εργαζομένους που απασχολούνται εκτός της έδρας της επιχείρησης ή του παραρτήματος της επιχείρησης
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 500 ΕΩΣ 3.000 ΕΥΡΩ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
10 Μη τήρηση στον τόπο εκτέλεσης του έργου  «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων»
11 Εκπρόθεσμη κατάθεση Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση προσλήψεων νέων εργαζομένων.
12 Εκπρόθεσμη κατάθεση Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας
13 Μη εφοδιασμός και φύλαξη Βιβλίου Δρομολογίων οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων
14 Μη εφοδιασμός και φύλαξη Βιβλίου Δρομολογίων οδηγών τουριστικών λεωφορείων
15 Μη υποβολή Βιβλιαρίου Εργασίας οδηγών τουριστικών λεωφορείων  ή βοηθών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ , έντυπο Ε4/ Συμπληρωματικός Ωραρίου
16 Παραβίαση της διακοπής εργασίας του προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ
17 Μη τήρηση Βιβλίου Ετήσιων Κανονικών Αδειών
18 Μη γνωστοποίηση ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» εντός μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους στοιχείων σχετικά με ληφθείσα άδεια και επίδομα αδείας του προσωπικού κατά το προηγούμενο έτος
19 Εκπρόθεσμη κατάθεση  Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας
20 Μη υποβολή συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών.
21 Εκπρόθεσμη υποβολή Προγράμματος Ωρών Εργασίας
22 Πλημμελής συμπλήρωση Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας
23 Μη συμπλήρωση ή μη ορθή συμπλήρωση των στηλών του «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία»
24 Μη τήρηση, μη συμπλήρωση ή πλημμελής συμπλήρωση Μητρώου Ανηλίκων
25 Μη αναγραφή αιτιολογίας  και του χρονικού διαστήματος που αφορά  για κάθε καταβολή που λαμβάνει χώρα σε λογαριασμό πληρωμών και αφορά οφειλόμενες αποδοχές ή αποζημίωση απόλυσης
26 Μη τήρηση στον τόπο εκτέλεσης του έργου ή μη επίδειξη, για οποιοδήποτε λόγο, στα αρμόδια όργανα ελέγχου, οσάκις ζητείται, του αντιγράφου του εντύπου της Αναγγελίας για κάθε ημέρα απασχόλησης του προσωπικού, που απασχολείται για την εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.
27 Μη αναγγελία στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» του απασχολούμενου προσωπικού  μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης, από τους υπόχρεους για την τήρηση του «Βιβλίου ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων
28 Μη τήρηση διαδικασίας διαθεσιμότητας (προηγούμενη διαβούλευση, γνωστοποίηση στις οικείες υπηρεσίες ΣΕΠΕ)
29 Μη καταχώριση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» του αριθμού κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου ή της μοτοσυκλέτας που χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση της εργασίας για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων
30 Μη χορήγηση ελαχίστου χρόνου διακοπής της ημερήσιας εργασίας σε κατάστημα
31 Εφαρμογή διακεκομμένου ωραρίου για προσωπικό κουζίνας
32 Μη χορήγηση διαλείμματος
33 Μη γνωστοποίηση ή ελλιπής γνωστοποίηση όρων Ατομικής Σύμβασης Εργασίας στον εργαζόμενο.
ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 1.000 ΕΩΣ 4.000 ΕΥΡΩ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
34 Λειτουργία εμπορικού καταστήματος πέραν του ωραρίου λειτουργίας
35 Μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών μέσω τραπεζικού λογαριασμού
36 Μη καταβολή αποζημίωσης απόλυσης μέσω λογαριασμού πληρωμών
37 Μη χορήγηση αναλυτικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων Αποδοχών.
38 Μη κατάρτιση Κανονισμού Εργασίας σε υπόχρεες επιχειρήσεις
39 Μη παράσταση εργοδότη κατά τη διαδικασία επίλυσης ατομικών ή συλλογικών εργατικών διαφορών
40 Υπέρβαση του επιτρεπόμενου ποσοστού/αριθμού μαθητευόμενων και πρακτικώς ασκούμενων σε τουριστικές επιχειρήσεις
41 Παραβίαση του ΠΔ 240/06 «Περί διαβουλεύσεων με τους εργαζόμενους»
42 Υπέρβαση της διάρκειας επιβολής του συστήματος εκ περιτροπής εργασίας πέραν των εννέα (9) μηνών ανά ημερολογιακό έτος
43 Υπέρβαση του επιτρεπόμενου χρόνου διαθεσιμότητας πέραν των τριών (3) μηνών ετησίως
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 1.800 ΕΩΣ 8.000 ΕΥΡΩ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
44 Μη υποβολή Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας.
45 Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση προσλήψεων νέων εργαζομένων (ενιαίου εντύπου Ε3).
46 Μη υποβολή Προγράμματος Ωρών Εργασίας
47 Λειτουργία επιχείρησης κατά ημέρα Κυριακή και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας
48 Μη υποβολή  Μηνιαίου Πίνακα Εβδομαδιαίας Ανάπαυσης προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ, στο έντυπο Ε4/Συμπληρωματικος ωραρίου
49 Παραβίαση νομοθεσίας περί ομαδικών απολύσεων
50 Παρεμπόδιση εισόδου των Επιθεωρητών Εργασίας
51 Άρνηση παροχής στοιχείων ή πληροφοριών από τον εργοδότη ή παροχή ψευδών πληροφοριών ή στοιχείων
52 Μη εφαρμογή όρων Σ.Σ.Ε., Δ.Α. ή Υ.Α. ή Κανονισμού Εργασίας
53 Εβδομαδιαία ανάπαυση και μείωση του χρόνου εργασίας που έχει καθοριστεί με Σ.Σ.Ε., Δ.Α. κλπ (γενικώς υποχρεωτικές ή μη) ή με ΥΑ εκδοθείσες βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄)
54 Μη καταβολή αναδρομικών αποδοχών (ως παραβίαση όρων ΣΣΕ Δ.Α. ή Υ.Α.)
55 Μη καταβολή μισθών/ημερομισθίων βάσει νομοθετικώς καθορισμένου νομίμου κατώτατου μισθού/ημερομισθίου, Σ.Σ.Ε, Δ.Α., Υ.Α. ή βάσει ατομικής συμφωνίας
56 Μη καταβολή αποδοχών διαθεσιμότητας
57 Παρακώλυση συνδικαλιστικής δράσης
58 Παράβαση υποχρέωσης πληροφόρησης και διαβούλευσης των εργαζομένων από τους εργοδότες που μεταβιβάζουν τις επιχειρήσεις

 

Στο Παράρτημα ΙΙ κατηγοριοποιούνται τα πρόστιμα για παραβάσεις ΑΤΟΜΙΚΟΥ χαρακτήρα  με βάση την βαρύτητα της παράβασης ανά ΘΙΓΟΜΕΝΟ εργαζόμενο, κατηγοριοποιημένες σε Χαμηλές, Σημαντικές, Υψηλές και Πολύ Υψηλές, με συγκεκριμένο ποσό προστίμου ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.

ΧΑΜΗΛΕΣ  ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 300-350 ΕΥΡΩ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ
ΘΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 300-350€
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 400-750 ΕΥΡΩ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ
1 Μη χορήγηση ελάχιστης ημερήσιας ανάπαυσης 400€
2 Μη χορήγηση αντιγράφων στον οδηγό φορτηγού αυτοκινήτου του Ημερησίου Βιβλίου Δρομολογίων 400€
3 Απασχόληση οδηγού λεωφορείου μισθωμένου ή ενταγμένου στα ΚΤΕΛ σε λεωφορείο άλλου ιδιοκτήτη χωρίς την κατάρτιση σύμβασης δανεισμού μεταξύ του οδηγού, του εργοδότη του και του ΚΤΕΛ 500€
4 Διενέργεια φορτοεκφορτωτικών εργασιών από πρόσωπα μη εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών και εφοδιασμένα με τη Βεβαίωση Συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων 600€
5 Μη καταβολή αποζημίωσης για απασχόληση εκτός έδρας 400€
6 Μη καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου 600€
7 Μη καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου μέσω λογαριασμού πληρωμών 600€
8 Μη καταβολή επιδόματος γάμου σε χήρους, διαζευγμένους και άγαμους γονείς 400€
9 Μη γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απολύσεως εγκύου, λεχώνας, γαλουχούσης 750€
10 Παραβίαση της απαγόρευσης διάκρισης εργαζομένων που έχουν υποχρεώσεις προς εξαρτώμενα από αυτούς παιδιά ή άλλα μέλη της οικογένειάς τους – Λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γονέων λόγω άδειας ανατροφής, φροντίδας, υιοθεσίας ή αναδοχής παιδιού 750€
11 Μη χορήγηση άδειας ανατροφής, ειδικών γονικών αδειών λόγω σοβαρών νοσημάτων και λόγω νοσηλείας των παιδιών 750€
12 Μη χορήγηση άδειας για ασθένεια εξαρτωμένων μελών 550€
13 Μη χορήγηση άδειας απουσίας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης 550€
14 Μη χορήγηση άδειας σε εργαζόμενο γονέα μονογονεϊκής οικογένειας 750€
15 Άρνηση του εργοδότη να προσκομίσει αιτούμενα από το ΣΕΠΕ στοιχεία ή πληροφορίες ιδίως στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης περί αντιστροφής του βάρους αποδείξεως σε περιπτώσεις που πιθανολογείται παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ή διάκριση λόγω φύλου ή λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου 750€
16 Μη χορήγηση από τον εργοδότη της αιτούμενης από τον εργαζόμενο βεβαίωσης των στοιχείων της εργασιακής σχέσης ή των διαστημάτων των αδειών που του χορηγήθηκαν, α) γονική άδεια ανατροφής τέκνου άνευ αποδοχών (4 μηνών) β) ειδική γονική άδεια γ) γονική άδεια νοσηλείας τέκνου 400€
17 Μη διακριτή αποτύπωση πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου στα χορηγούμενα Εκκαθαριστικά Σημειώματα Αποδοχών 400€
18 Μη χορήγηση Πιστοποιητικού Εργασίας (προϋπηρεσίας) 400€
19 Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της άδειας 600€
20 Μη χορήγηση άδειας  για συμμετοχή σε εξετάσεις 600€
21 Μη χορήγηση άδειας για μεταγγίσεις αίματος 750€
22 Μη χορήγηση άδειας λόγω θανάτου συγγενούς 400€
23 Μη χορήγηση άδειας λόγω AIDS 750€
24 Μη χορήγηση άδειας γάμου 550€
25 Μη χορήγηση άδειας γεννήσεως τέκνου 700€
26 Μη χορήγηση ειδικής άδειας λόγω αιμοληψίας ή λήψης αιμοπεταλίων 700€
27 Μη καταβολής της κατ’ ελάχιστο αποζημίωσης πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών φοιτητών/σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης 550€
28 Παραβίαση ωραρίου πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών φοιτητών/σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης 700€
29 Μη αναγραφή πρακτικώς ασκούμενου φοιτητή/σπουδαστή/μαθητή Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης σε ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού 400€
30 Μη καταχώρηση υπερεργασίας στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ” 400€
31 Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για πλήρως απασχολούμενο

 

 

600€
ΥΨΗΛΕΣ  ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ  

ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 800 ΕΩΣ 950 ΕΥΡΩ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ
32 Μη χορήγηση κανονικής άδειας 900€
33 Μη καταβολή επιδόματος και αναλογίας επιδόματος αδείας 900€
34 Εργασία χωρίς σχετική άδεια κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας 800€
35 Εργασία κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας 800€
36 Εργασία κατά ημέρες υποχρεωτικής ανάπαυσης σε εργαζόμενους επιχειρήσεων θεάτρου, ημερησίων εφημερίδων, οδηγών, ταξί, εφημεριδοπωλών 800€
37 Μη χορήγηση αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης λόγω εργασίας κατά ημέρα Κυριακή άνω των 5 ωρών 800€
38 Παραβίαση πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης του προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ 900€
39 Κατάτμηση του ωραρίου των μερικώς απασχολουμένων 950€
40 Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά νύχτα 800€
41 Μη καταβολή αποδοχών ανυπαίτιου κωλύματος 800€
42 Μη καταβολή επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα 800€
43 Μη καταβολή πάσης φύσεως δεδουλευμένων αποδοχών (που καθορίζονται από τον νόμο, ατομική συμφωνία, Σ.Σ.Ε, Δ.Α., έθιμο) 800€
44 Μη καταβολή αμοιβής εργασίας που παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας προσαυξημένη κατά 30% κατά παράβαση του πενθημέρου 800€
45 Άκυρη απόλυση λόγω αίτησης λήψης γονικών αδειών ή λήψης γονικών αδειών 950€
46 Άρνηση πρόσληψης λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας 950€
47 Μη καταβολή πλήρων αποδοχών άδειας  ή αναλογίας αυτών 900€
48 Μη καταβολή πλήρους αποζημίωσης άδειας  ή αναλογίας αυτής σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σχέσης ή σύμβασης εργασίας πριν από τη λήψη της άδειας  ή παρέλευσης του ημερολογιακού έτους (απλής ή προσαυξημένης κατά 100% ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας του εργοδότη) 900€
49 Παραβίαση της εβδομαδιαίας ανάπαυσης των μισθωτών 800€
  ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ  ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ  

ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 1000 ΕΩΣ 2000 ΕΥΡΩ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ
50 Καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά την διάρκεια της χορηγηθείσης κανονικής άδειας 2000€
51 Καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω μη αποδοχής από τον εργαζόμενο εργοδοτικής πρότασης για μερική απασχόληση 2000€
52 Μη καταχώρηση υπερωριακής απασχόλησης στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ” 1000€
53 Πραγματοποίηση υπερωριών σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, πέραν των προβλεπομένων νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης (παράνομη υπερωριακή απασχόληση) 1000€
54 Πραγματοποίηση υπερωριών σε λοιπές επιχειρήσεις (Ανώνυμες Εταιρείες, Τράπεζες, Εμπορικές Επιχειρήσεις, νοσηλευτικά ιδρύματα, κλινικές, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, ξενοδοχεία, προσωπικό κουζίνας, προσωπικό επισιτιστικών (πλην προσωπικού κουζίνας), θυρωροί, φύλακες, νυχτοφύλακες (εκτός θυρωρών πολυκατοικιών και μεγάρων)], πέραν των προβλεπομένων νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης (παράνομη υπερωριακή απασχόληση). 1000€
55 Υπέρβαση ημερήσιου / εβδομαδιαίου νομίμου ωραρίου εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων (κατηγορίες Α, Β, Γ) και οδηγών βυτιοφόρων 1000€
56 Υπερωριακή απασχόληση οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων (κατηγορίες Α, Β, Γ) χωρίς προηγούμενη καταχώρησή της στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ” 1000€
57 Υπέρβαση ημερήσιου / εβδομαδιαίου νομίμου ωραρίου εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση) οδηγών τουριστικών λεωφορείων 1000€
58 Υπερωριακή απασχόληση οδηγών τουριστικών λεωφορείων χωρίς προηγούμενη καταχώρησή της στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ” 1000€
59 Υπέρβαση ημερήσιου / εβδομαδιαίου νομίμου ωραρίου εργασίας, προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ, χωρίς προηγούμενη καταχώρηση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ” 1000€
60 Υπέρβαση ημερήσιου/ετήσιου νομίμου ωραρίου εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ, πέραν των προβλεπομένων νομίμων ορίων 1000€
61 Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά Κυριακές και αργίες 1000€
62 Μη καταβολή αμοιβής υπερεργασίας ή/και υπερωριακής απασχόλησης 1000€
63 Παραβίαση διατάξεων για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας 2000€
64 Άρνηση εύλογων προσαρμογών  για τα άτομα με αναπηρίες ή χρόνια πάθηση

 

2000€
65 Παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης και την καταγγελία της σύμβασης εργασίας 2000€
66 Παραβίαση της αρχής ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών 2000€
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ  ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 2000 ΕΩΣ 4000 ΕΥΡΩ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΘΙΓΟΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ , ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ
67 Απασχόληση ανηλίκων χωρίς Βιβλιάριο Εργασίας 3000€
68 Απασχόληση ανηλίκων σε απαγορευμένες για αυτούς εργασίες 4000€
69 Παραβίαση χρονικών ορίων εργασίας ανηλίκων 3000€
70 Απασχόληση ανηλίκων σε καλλιτεχνικές εργασίες χωρίς άδεια 3000€
71 Παράνομη απασχόληση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του 4000€
72 Μη καταβολή προσαύξησης επί της συμφωνηθείσας αμοιβής   για κάθε ώρα επιπλέον εργασίας μερικώς απασχολουμένου  σε περίπτωσης απασχόλησης πέραν της  συμφωνημένης 2000€

 

73 Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού & Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για μερικώς απασχολούμενο 2000€

 

74 Παράνομη απόλυση  εγκύου ή εργαζόμενης που υιοθετεί τέκνο έως 6 ετών ή εργαζομένης που εμπλέκεται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας (τεκμαιρόμενη μητέρα/κυοφόρος γυναίκα) 4000€
75 Μη χορήγηση άδειας μητρότητας (17 εβδομάδες) 4000€
76 Μη χορήγηση σε τεκμαιρόμενη μητέρα του άρθ. 1464 ΑΚ του μεταγενέθλιου τμήματος της άδειας μητρότητας (9 εβδομάδες) 4000€
77 Μη χορήγηση μειωμένου ωραρίου ή ισόχρονης άδειας φροντίδας παιδιού 3000€
78 Παραβίαση του δικαιώματος του εργαζόμενου–ης μετά τη λήψη της άδειας μητρότητας, της ειδικής άδειας του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄) ή άλλων αδειών που σχετίζονται με τη γέννηση, την ανατροφή ή την υιοθεσία παιδιού, να επιστρέψει στην ίδια θέση εργασίας 4000€
79 Παραβίαση διατάξεων για την προστασία από την απόλυση / μη τήρηση διαδικασίας απόλυσης συνδικαλιστικού στελέχους 4000€

 

Πηγή: www.pim.gr