Εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2816 008 911 ΛΑΡΙΣΑ: 2410 619 144

Blog

  • Αρχική
  • Blog
  • Νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας

Νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας

Κατατέθηκε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις».

Με το υπόψη σχέδιο νόμου ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ειδικότερα:

1.α. Καταβάλλεται μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία, έκτακτη:

– Οικονομική ενίσχυση ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (χαμηλοσυνταξιούχοι, δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων, κ.λπ.) υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. Το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

– Προσαύξηση ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ i) στις προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, ii) στη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2022 καθώς και στο επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων.

β. Προσαυξάνεται στο διπλάσιο, για τον μήνα Δεκέμβριο 2022, η μηνιαία εισοδηματική ενίσχυση των οριζόμενων ωφελούμενων μονάδων (δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος).

γ. Καταβάλλεται, για το έτος 2022, πρόσθετη έκτακτη δόση στους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού του άρθρου 214 του ν. 4512/2018, η οποία αντιστοιχεί στο μηνιαίως χορηγούμενο ποσό του επιδόματος προσαυξημένο κατά το ήμισυ.

δ. Οι ανωτέρω έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις τυγχάνουν ειδικού καθεστώτος (φορολογικό κ.λπ) κατά την καταβολή τους. (άρθρα 1 – 4)

2. Καθορίζονται μόνιμα, από 1.1.2023, μειωμένα ποσοστά κρατήσεων υπέρ των κλάδων ή λογαριασμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), για τους μισθωτούς εργαζόμενους. [Σήμερα το συγκεκριμένο ευεργέτημα αφορά αποκλειστικά τα έτη 2021 και 2022 (άρθρο 31 ν.4756/2020 και άρθρο 81 ν.4826/2021)]. (άρθρο 5)

3.α. Υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή, από εικοσαετή που ισχύει, η αξίωση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), για την είσπραξη απαιτήσεων, από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, από παρασχεθείσα ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία, ανεξαρτήτως του χρόνου, κατά τον οποίο αυτές βεβαιώθηκαν. Μετά την 1.1.2026, οι εν λόγω απαιτήσεις υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή.

β. Ολοκληρώνονται χωρίς βεβαίωση απαιτήσεων σε βάρος του εργοδότη, έλεγχοι εργοδοτών που διενεργούνται κατά την οριζόμενη χρονική περίοδο. (άρθρο 6)

4.α Αυξάνεται σε μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ή μέχρι σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ανά περίπτωση, αντί για δώδεκα (12) που ισχύει, ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων, για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και τους λοιπούς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), μετά των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών, τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, προστίμων και λοιπών συνδεδεμένων με αυτές επιβαρύνσεων.

β. Αναφέρονται οι επερχόμενες συνέπειες, ως προς την ποινική μεταχείριση των οφειλετών, μετά τη ρύθμιση των οφειλών τους και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής. (άρθρα 7 και 8)

5. Θεσπίζεται πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις, οι οποίες, από 01.01.2023 μέχρι και 31.12.2023, μετατρέπουν συμβάσεις εργασίας μισθωτών εργαζομένων με μερική απασχόληση σε συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, επιδοτούνται κατά σαράντα τοις εκατό (40%), από τον κρατικό προϋπολογισμό, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, το οποίο εκκινεί από την πρώτη ημέρα της μετατροπής, οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, για τον μισθωτό εργαζόμενο, του οποίου η σύμβαση εργασίας μετατράπηκε από μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης. (άρθρο 9)

6. Επαναπροσδιορίζεται το ασφαλιστικό καθεστώς που διέπει τους:

α. ασκούντες το επάγγελμα του ξεναγού (επανακαθορίζονται διατάξεις αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού και τη διαδικασία καταβολής των ασφαλιστικών τους εισφορών),

β. ασκούμενους δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές (από 1.1.2020 και εφεξής, επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών τους εισφορών). Επιστρέφονται καταβληθείσες εισφορές, μέχρι την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, κατά το μέρος που υπερβαίνουν την προαναφερόμενη εισφορά, ή διαγράφονται εφόσον έχουν καταλογισθεί. (άρθρα 10 και 11)

7. Μειώνεται από την 1η.1.2023, οριζόμενο σε τρία τοις εκατό (3%), από τρεισήμισι τοις εκατό (3,5%) που ισχύει, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης ασφαλισμένου και εργοδότη, επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζόμενου, προς το «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Εύβοιας» (Ε.Τ.Α.Σ.) και προς το «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου Ηπείρου – Νήσων» (Τ.Ε.Α.Σ.). (άρθρο 12)

8.α. Κατατάσσονται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία του π. Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), όπως αυτή είχε διαμορφωθεί το έτος 2016, για το διάστημα από την 1η.1.2016 έως και την 31η.12.2016, οι παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι του π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) αναβάτες.

Oι εν λόγω αναβάτες i) υπάγονται στον π. Ο.Α.Ε.Ε. για κύρια ασφάλιση και για παροχές σε χρήμα και σε είδος, για το διάστημα από 1ης.01.2017 έως και 31.12.2022, ii) απαλλάσσονται από τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα επί των αναλογουσών εισφορών, εφόσον αυτές καταβληθούν ή ρυθμιστεί η καταβολή τους μέχρι την 31η.12.2023. (άρθρο 13)

9. Δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας του πωλητή, κατά τη σύνταξη με αυτοσύμβαση των αναφερόμενων οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων. (άρθρο 14)

10. Ρυθμίζεται ο τρόπος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (τρεχουσών και καθυστερούμενων) προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίες οφείλονται από τις οριζόμενες επιχειρήσεις (ταξιδιωτικά πρακτορεία, γραφεία οργανωμένων ταξιδιών, κ.λπ.). Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων:

– Αναστέλλεται η καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών της οριζόμενης περιόδου, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών και άλλων προσαυξήσεων.

– Παρατείνονται μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία οι προθεσμίες καταβολής δόσεων ρυθμίσεων προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., κ.λπ. (άρθρο 15)

11. Λογίζεται, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση, ως ενεργός, o χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης των υπαλλήλων του Δήμου Περιστερίου, για τους οποίους δεν καταβλήθηκαν, κατά τα έτη 2001-2003 οι αναλογούσες εισφορές υπαλλήλου και εργοδότη. (άρθρο 16)

12. Ρητινεργάτες ανεξαρτήτως ημερομηνίας έναρξης ασφάλισης:

– οι οποίοι έλαβαν την οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών για πυροπροστασία δασών έτους 2021, δύνανται να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και ως χρόνο πραγματικής απασχόλησης ημέρες εντός του 2021 και μέχρι τη συμπλήρωση τριακοσίων (300) ημερών εντός του έτους αυτού,

– των οριζόμενων Δήμων οι οποίοι αιτούνται τη χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας σύνταξης εντός του έτους 2022, δύνανται να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και ως χρόνο πραγματικής απασχόλησης ημέρες εντός του 2021, τόσες ημέρες εντός του έτους αυτού όσες απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι περισσότερες από τριακόσιες (300). Για την αναγνώριση αυτή καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές. (άρθρο 17)

13. Διευκρινίζεται η διαδικασία περί αναπροσαρμογής συντάξεων με βάση την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) και το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρο 18)

14. Ορίζεται σε τριακόσια εξήντα ευρώ (360,00 €) το ποσό της βασικής σύνταξης ασφαλισμένων του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (π. Ο.Γ.Α.), το οποίο από 01.01.2023 και εφεξής θα αυξάνεται σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία. (άρθρο 19)

15.α. Ρυθμίζονται οι ηλικιακές προϋποθέσεις για χορήγηση μειωμένης σύνταξης σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, υπό τους ειδικώς αναφερόμενους όρους.

β. Εισάγεται ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία, από 1.1.2023 και εξής, το όριο ηλικίας για άμεση καταβολή μειωμένης σύνταξης καθιερώνεται στο 62ο έτος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, χωρίς να αναγνωρίζονται εξαιρέσεις επί τον εν λόγω ηλικιακό κανόνα. (άρθρο 20)

16. Καθορίζεται ο αρμόδιος ασφαλιστικός οργανισμός, για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ eΕ.Φ.Κ.Α. και άλλων ασφαλιστικών οργανισμών. (άρθρο 21)

17. Εισάγεται ανώτατο όριο για το συνολικό ακαθάριστο ποσό της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης, που χορηγείται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και εφόσον μέρος του χρόνου ασφάλισης διανύθηκε ή ανάγεται έως και 31.12.2014, ως αναλογία του ανωτάτου ορίου που ισχύει για το συνολικό ακαθάριστο ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης. (άρθρο 22)

18. Διευρύνονται οι περιπτώσεις μονάδων και υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, στις οποίες ο χρόνος υπηρεσίας λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος, πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Εν προκειμένω, παρέχεται σε όλο το ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, που υπηρετεί στις μονάδες και υπηρεσίες που ρητά προβλέπονται, το δικαίωμα να προσμετρούν στο συντάξιμο χρόνο τους, ως διπλάσιο μέχρι και πέντε (5) έτη, χρονικό διάστημα. (άρθρο 23)

19. Ρυθμίζεται η συνταξιοδοτική αντιμετώπιση των ανώτατων δικαστικών λειτουργών και μελών του Ν.Σ.Κ που προάγονται στις θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ν.Σ.Κ., καθώς και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και των Γενικών Επιτρόπων των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και υποχρεωτικώς αποχωρούν πρόωρα από την υπηρεσία τους, με τη λήξη της τετραετούς θητείας τους.

Προβλέπεται η καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη από τον κρατικό προϋπολογισμό, για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη λήξη της θητείας τους ως επικεφαλής των ανωτάτων δικαστηρίων, δικαστικών αρχών της χώρας και του Ν.Σ.Κ. και έως τη συμπλήρωση του γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. (άρθρο 24)

20. Εισάγεται ρύθμιση αναφορικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης της Εθνικής Σύνταξης του άρθρου 7 του Ν. 4387/2016. Συγκεκριμένα, εξομοιώνεται η διαμονή υπαλλήλου του Ελληνικού Δημοσίου που υπηρετεί στην αλλοδαπή κατόπιν τοποθέτησης, μετάθεσης, απόσπασης ή επιτόπιας πρόσληψης, εφόσον, κατά την υπηρεσία του, μισθοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και ασφαλίζεται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. ή σε πρώην φορέα που έχει ενταχθεί σ’ αυτόν, με μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα. (άρθρο 25)

21. Τίθενται ενιαίες προϋποθέσεις αναφορικά με τη χορήγηση σύνταξης λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο, για τους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α. (π.χ. ως προς τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, το ελάχιστο συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας κ.λπ.). Παράλληλα προσδιορίζονται τα αρμόδια όργανα για τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και του ποσοστού ασφαλιστικής αναπηρίας. (άρθρο 26)

22. Παρέχεται η δυνατότητα στους οριζόμενους ως ψυχικά ασθενείς, που ανέλαβαν εργασία ή αυτοαπασχολούνται για λόγους ψυχοκοινωνικής επανένταξης, και οι οποίοι έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα έχει ενταχθεί στον e-Ε.Φ.Κ.Α., να αξιοποιήσουν τον χρόνο ασφάλισής τους για προσαύξηση της καταβαλλόμενης σύνταξης ή για την απονομή δεύτερης σύνταξης γήρατος, αναπηρίας ή λόγω θανάτου. (άρθρο 27)

23. Ορίζεται η προθεσμία καθώς και τα αρμόδια εκ μέρους του e-Ε.Φ.Κ.Α. όργανα, για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών του e-Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρο 28)

24. Παρατείνεται, μέχρι την οριζόμενη προθεσμία, η υποχρέωση κατάρτισης εκκρεμών ισολογισμών του e-Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρο 29)

25. Παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης δικηγόρων (του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή δικηγόρων επιλογής των εναγομένων) για θέματα δικαστικής υπεράσπισης και νομικής υποστήριξης ιατρών του Ειδικού Σώματος Ιατρών, και ρυθμίζεται η διαδικασία κάλυψης της σχετικής δαπάνης. (άρθρο 30)

26. Εντάσσεται στην Τοπική Διεύθυνση Α΄ Δωδεκανήσου της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού (Π.Υ.ΣΥ.) Νοτίου Αιγαίου του eΕ.Φ.Κ.Α. το Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Καρπάθου. (άρθρο 31)

27. Παραχωρείται, στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κιβωτός του Κόσμου, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, Εθελοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση» η χρήση του οριζόμενου ακινήτου ιδιοκτησίας του e-Ε.Φ.Κ.Α., για την εξυπηρέτηση του κοινωφελούς, κοινωνικού και ανθρωπιστικού σκοπού της.

Η παραχώρηση μπορεί να γίνεται με ή χωρίς αντάλλαγμα, το οποίο μπορεί να συνίσταται ή να συμψηφίζεται, εν όλω ή εν μέρει, με τη δαπάνη της παραχωρησιούχου για την εκτέλεση εργασιών επισκευής, ανακαίνισης, διαμόρφωσης και συντήρησης του ακινήτου. (άρθρο 32)

28. Τροποποιούνται διατάξεις του αρ. 49 του ν.4756/2020 για τον καθορισμό του ύψους των μισθωμάτων ακινήτων με εκμισθωτή τον eΕ.Φ.Κ.Α. για το οριζόμενο χρονικό διάστημα και ορίζεται, για την περίοδο από την 1η.1.2021 έως την 31η.7.2021, απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος. (άρθρο 33)

29. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4826/2021 αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α) και προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

– Αποδίδονται οι συνεισπραττόμενες από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. εισφορές επικουρικής ασφάλισης στο Τ.Ε.Κ.Α εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση της εκκαθάρισής τους και σε κάθε περίπτωση εντός τεσσάρων (4) μηνών από την είσπραξή τους, αντί εντός δύο (2) μηνών από την είσπραξή τους όπως ισχύει σήμερα.

– Εξαιρείται της δυνατότητας συμψηφισμού η υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Τ.Ε.Κ.Α με τυχόν αναλογούσα επιδότηση για οποιαδήποτε αιτία από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

– Προβλέπεται ότι για τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, από το Τ.Ε.Κ.Α δεν λαμβάνονται υπόψη καθυστερούμενες ή ληξιπρόθεσμες βασικές οφειλές του αιτούντος βεβαιωμένες στο Τ.Ε.Κ.Α. μέχρι του ποσού των εκατό (100) ευρώ.

Αυξάνονται από δύο (2) σε τέσσερις (4) οι θέσεις προσωπικού τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης της Μ.Ε.Κ.Υ., οι οποίες καλύπτονται με αποσπάσεις ή μετατάξεις μόνιμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την κατηγορία θέσης, στην οποία δικαιούται να ταξιδεύει ο επικεφαλής της Μ.Ε.Κ.Υ. (άρθρα 34 – 37)

30. Τροποποιείται-συμπληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο (π.δ. 422/1981), που διέπει τη λειτουργία του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) στα εξής κατά βάση σημεία:

– Επιτρέπεται η προαιρετική συμμετοχή στο ασφαλιστικό καθεστώς του Μ.Τ.Π.Υ. και υπαλλήλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού καθώς και υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που υπηρετούν με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.

– Καθορίζονται τα όργανα διοίκησης του Μ.Τ.Π.Υ. [διοικείται από τον Διοικητή και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), αντί αποκλειστικά και μόνο από το Δ.Σ. που ισχύει σήμερα].

– Προβλέπονται η διαδικασία ορισμού του Διοικητή του Μ.Τ.Π.Υ., τα κωλύματα και ασυμβίβαστα διορισμού του, η διάρκεια της θητείας του και οι αρμοδιότητές του (μπορεί μεταξύ άλλων να αναθέτει την αρμοδιότητα της εξώδικης εκπροσώπησης του Ταμείου σε δικηγόρο).

– Προβλέπεται ιδιαίτερο γραφείο για τον Διοικητή του Μ.Τ.Π.Υ., στο οποίο συνιστώνται δύο (2) θέσεις προσωπικού, για την κάλυψη σχετικών αναγκών. Οι εν λόγω θέσεις καλύπτονται από υπαλλήλους του Μ.Τ.Π.Υ. ή με απόσπαση από φορείς του δημοσίου τομέα της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014.

– Προβλέπεται η συγκρότηση με υ.α. του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. και καθορίζονται η σύνθεσή του [αποτελείται από εννέα (9) μέλη, αντί από επτά (7) που ισχύει σήμερα], η διάρκεια της θητείας των μελών του κ.λπ.

– Παρέχεται η δυνατότητα με απόφαση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. να ανατίθεται στις οριζόμενες εταιρείες η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου. (άρθρα 38 – 43)

31.α. Αυξάνεται η χρονική διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας από έξι (6) σε εννέα (9) μήνες, για τις μητέρες ασφαλισμένες στον e-Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), οι οποίες εργάζονται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Παρέχεται στη μητέρα το δικαίωμα μεταβίβασης έως επτά (7) μήνες, από την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας, προς τον πατέρα υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. (άρθρα 44 και 45)

32.α. Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τον υπολογισμό, την καταχώριση και την εξαγωγή των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

β. Προβλέπεται η υποχρέωση των εργοδοτών να προδηλώνουν το ωράριο απασχόλησης του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας που απασχολούν. Σε περίπτωση αθέτησης της προαναφερόμενης υποχρέωσης επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 71 και 72 του ν.3850/2010 (χρηματικό πρόστιμο, ποινή φυλάκισης κ.λπ). (άρθρα 46 και 47)

33. Απαγορεύεται κάθε διάκριση εις βάρος ατόμων οροθετικών στον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (Human Immunodeficiency Virus-HIV), αναφορικά με τους όρους πρόσβασης και παραμονής στην εργασία.(άρθρο 48)

34. Θεσπίζονται έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης.10.2022. Ειδικότερα μεταξύ άλλων:

α. Παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε περιοχές που ανήκουν στα διοικητικά όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης .10.2022, να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί ένεκα του καιρικού φαινομένου και μέχρι του τιθέμενου χρονικού ορίου, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

β. Παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους:

– εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020. Η εν λόγω αποζημίωση ειδικού σκοπού ανέρχεται στα πεντακόσια τριάντα τέσσερα (534) ευρώ ανά μήνα κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, καθώς και αναλογία επιδομάτων εορτών. Στους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη.

– εργαζόμενους σε επιχειρήσεις – εργοδότες, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία κατά το χρονικό διάστημα από την 15η.10.2022 μέχρι και τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, από την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης τους και για χρονικό διάστημα όχι πέραν των τριών (3) μηνών. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού ανέρχεται σε ποσό ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ ανά μήνα, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με άλλον εργοδότη ή δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

γ. Οι προαναφερόμενες αποζημιώσεις τελούν υπό προνομιακό καθεστώς (αφορολόγητες, ανεκχώρητες, ακατάσχετες κ.λπ.).

δ. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, την ασφαλιστική κάλυψη των ως άνω εργαζομένων καθώς και της αναλογίας επιδομάτων εορτών και της ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. (άρθρο 49)

35. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4520/2018, αναφορικά με τη διαχείριση προνοιακών παροχών που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

– δεν καταλογίζονται ούτε αναζητούνται προνοιακές αναπηρικές παροχές σε χρήμα της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία, κ.λπ.) εφόσον η εσφαλμένη καταβολή τους δεν οφείλεται σε δόλο του λήπτη ή του νομίμου εκπροσώπου του,

– παρέχεται δυνατότητα ρύθμισης σε μηνιαίες δόσεις (έως 72) για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών σε χρήμα από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α.,

– επανακαθορίζεται το ανώτατο ύψος της μηνιαίας δόσης που καταβάλλεται σε περίπτωση συμψηφισμού αχρεωστήτως καταβληθεισών προνοιακών παροχών από το ένα πέμπτο (1/5) σε ένα έκτο (1/6) του μεικτού μηνιαίου ποσού των παροχών,

– ορίζεται το ύψος του ποσού των αχρεωστήτως καταβληθεισών προνοιακών παροχών που δεν αναζητείται, από είκοσι (20) σε εκατό (100) ευρώ.

– υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ο.Π.Ε.Κ.Α. και η καταβολή της μηνιαίας αποζημίωσης των επαγγελματιών αναδόχων του άρθρου 16 του ν. 4538/2018.

– επανακαθορίζεται η διάρθρωση της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου, χωρίς να μεταβάλλεται ο συνολικός αριθμός των οργανικών της μονάδων, ρυθμίζονται οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της, προβλέπεται η δημιουργία Μητρώου Επιθεωρητών στο οποίο εγγράφονται όσοι θα πραγματοποιούν ελέγχους για λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Α. και προβλέπεται η νομική τους υποστήριξη. (άρθρα 50 και 51, 55 και 56)

36.α. Θεσπίζεται πρόγραμμα με τίτλο «Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας μηδέν (0) έως έξι (6) ετών με αναπηρία ή αναπτυξιακή καθυστέρηση ή διαταραχή ή με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης αυτών και τις οικογένειές τους, και ορίζονται οι ειδικότεροι στόχοι καθώς και το περιεχόμενό του.

β. Ορίζεται ότι πριν την καθολική εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος προηγείται πιλοτική εντός επιλεγμένων γεωγραφικών περιοχών της χώρας, και προσδιορίζονται οι επιλέξιμοι ωφελούμενοι και ο φορέας υλοποίησης.

γ. Οι δαπάνες του πιλοτικού προγράμματος βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και προέρχονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

δ. Καταρτίζεται ηλεκτρονικό Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης Παρέμβασης και προβλέπεται η λειτουργία πληροφοριακού συστήματος στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), για την εν γένει υλοποίηση του προγράμματος. (άρθρα 52 και 53)

37.α. Θεσπίζεται πιλοτικό πρόγραμμα επιχορήγησης παρεμβάσεων για την προσβασιμότητα των χώρων μόνιμης κατοικίας και εργασίας ατόμων με αναπηρία, και ορίζονται οι επιλέξιμοι ωφελούμενοι.

β. Η χρηματοδότηση για την κάλυψη του πιλοτικού προγράμματος, βαρύνει τον προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και προέρχεται από ενωσιακούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. (άρθρο 54)

38. Τροποποιείται-συμπληρώνεται η παρ. 6 του αρ. 5 του ν.2646/1998 στα εξής κατά βάση σημεία:

– Παρέχεται η δυνατότητα επιχορήγησης και των φορέων παροχήςκοινωνικής φροντίδας, οι οποίοι αιτήθηκαν εμπροθέσμως την ανανέωση της ειδικής πιστοποίησης του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας.

– Ορίζεται η αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στηνπερίπτωση κατά την οποία η αίτηση για την ανανέωση της ειδικής πιστοποίησης απορριφθεί. (άρθρο 57)

39.α. Τροποποιούνται διατάξεις του αρ. 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006) και του αρ. 186 ν. 3852/2020, αναφορικά με την αρμοδιότητα διακοπής λειτουργίας σχολείων και ανοικτών δομών κοινωνικής φροντίδας λόγω έκτακτων περιπτώσεων.

β. Προβλέπεται η καταβολή πλήρους ή μειωμένης χρηματοδότησης σε φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας που χρηματοδοτούνται από τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, για τα χρονικά διαστήματα που, χωρίς υπαιτιότητά τους, επιβλήθηκε η λειτουργία τους με μειωμένη δυναμικότητα ή η διακοπή της λειτουργίας τους. (άρθρο 58)

40. Προβλέπεται η κατάρτιση σύμβασης με την οποία ρυθμίζεται το πλαίσιο αποζημίωσης και ασφάλισης επαγγελματιών αναδόχων ανηλίκων εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων και παρέχονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις για τη ρύθμιση κάθε θέματος σχετικού με την εφαρμογή του θεσμού της επαγγελματικής αναδοχής. (άρθρο 59)

41. Προστίθενται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 9 του άρθρου 61 του ν. 4921/2022, που αφορά τη χρηματοδότηση των φορέων/δομών παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, για τους μήνες Ιανουάριο έως και Απρίλιο 2022, και οι φορείς του άρθρου 1 της υπ΄ αρ. 54128/23.7.2021 κ.υ.α. (στήριξη οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας). (άρθρο 60)

42. Περιλαμβάνεται στους φορείς που διερευνούν και διαπιστώνουν τηναναπηρία και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και το Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο «Μιχαλήνειο» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. (άρθρο 61)

43. Εισάγεται ρύθμιση αναφορικά με τη σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών σε οικισμούς εργατικών κατοικιών που ανεγέρθησαν σε οικόπεδα κυριότητας του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (τ. O.E.K.), νυν Δ.ΥΠ.Α. (άρθρο 62)

44. Προβλέπεται η παραχώρηση σε κοινή χρήση των αναφερόμενων ρυμοτομούμενων τμημάτων ιδιοκτησίας της Δ.ΥΠ.Α. στον Δήμο Ελευσίνας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρο 63)

45. Καθορίζεται το καταβλητέο τίμημα για τη μεταβίβαση κυριότητας κατοικιών που έχουν ανεγερθεί μέσω κοινών στεγαστικών προγραμμάτων μεταξύ των ετών 1967-1990, του τέως Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και τ.Ο.Ε.Κ. (άρθρο 64)

46. Προβλέπεται η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α προς τον Διοικητή, τους Υποδιοικητές ή τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Δ.ΥΠ.Α. (άρθρο 65)

47. Τροποποιείται η διάταξη της παρ.1 του άρθρου 92 του ν.4461/2017, αναφορικά με την περιστασιακή εργασία εγγεγραμμένων ανέργων στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α, ώστε να διατηρείται η ιδιότητα του ανέργου σε αναζητούντες εργασία που έχουν απασχοληθεί με οποιονδήποτε τρόπο, και όχι μόνο με μισθωτή εργασία, έως 70 ημέρες ανά δωδεκάμηνο. (άρθρο 66)

48. Καταργείται η διάταξη του άρθρου 3 του ν.δ. 212/1969, με την οποία προβλεπόταν ο διορισμός Κυβερνητικού Εκπροσώπου στον τ. Ο.Α.Ε.Δ. (άρθρο 67)

49. Καταβάλλεται το ποσό του κατά περίπτωση ισχύοντος τροφείου στις επιχειρήσεις παιδικών κατασκηνώσεων, οι οποίες συμμετείχαν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα της Δ.ΥΠ.Α. κατά το έτος 2021 και δεν παρείχαν τις υπηρεσίες τους, για το σύνολο των ημερών της συναφθείσας σύμβασης, λόγω διακοπής της λειτουργίας τους ή εκκένωσης αυτών, κατόπιν εντολής αρμόδιας δημόσιας αρχής, κατά την περίοδο των πυρκαγιών των μηνών Ιουλίου – Αυγούστου 2021, εφόσον η επιχείρηση δεν έχει αποζημιωθεί από ασφαλιστική κάλυψη ή σχετική δημόσια ενίσχυση. (άρθρο 68)

50. Προβλέπεται η αναπροσαρμογή του κατώτατου ορίου σύνταξης λόγω θανάτου του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ιδίου νόμου. (άρθρο 69)

51. Παρατίθενται οι εξουσιοδοτικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις (μεταξύ άλλων καταργείται η ειδική εισφορά της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν.3986/2011) καθώς και η έναρξη ισχύος των διατάξεων του υπό ψήφιση νομοσχεδίου. (άρθρα 70 – 73)

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της επιχείρησής μας.

 

espa logo