Καθορισμός κατηγοριών και προστίμων για παραβάσεις στον εργασιακό τομέα- Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2816 008 911 ΛΑΡΙΣΑ: 2410 619 144

Blog

  • Αρχική
  • Blog
  • Ενημέρωση σχετικά με το πρόστιμο για τη μη υποβολή δήλωσης Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας

Ενημέρωση σχετικά με το πρόστιμο για τη μη υποβολή δήλωσης Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας

Εάν είστε επιχειρηματίας ή εργοδότης θα πρέπει να δώσετε μεγάλη προσοχή στο παρακάτω άρθρο. Καθορίστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας οι κατηγορίες παραβάσεων αλλά και το ύψος των προστίμων που θα επιβάλλονται από την Επιθεώρηση Εργασίας για την εκάστοτε παράβαση.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ νέα απόφαση του υπ.Εργασίας με την οποία τροποποιείται η 80016/31-08-2022 σχετικά με την «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από την Επιθεώρηση Εργασίας για παραβάσεις: α) κοινής εργατικής νομοθεσίας, β) βίας και παρενόχλησης στην εργασία, γ) συστήματος ψηφιακής κάρτας εργασίας, καθώς και δ) για ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και υγείας και ασφάλειας στην εργασία» (Β’ 4629).

Συγκεκριμένα:

Άρθρο Μόνο

Η υπ’ αρ. 80016/31-08-2022 υπουργική απόφαση τροποποιείται ως προς την παράβαση με Α/Α 51 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι και του ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, αντίστοιχα, και ως προς τις παραβάσεις με Α/Α 32 και 73 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ και του ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ, αντίστοιχα, αυτής, οι οποίες αναδιατυπώνονται ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

51 Μη υποβολή Προγράμματος Ωρών Εργασίας ή Δήλωσης Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας

Η περίπτωση που τροποποιείται όπως ίσχυε :

51 51 Μη υποβολή Προγράμματος Ωρών Εργασίας

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

….

51 Άρθρο 16 παρ. 6 του ν. 2874/2000 (Α’ 286) και υπ’ αρ. 49758/26.05.2022 (Β’ 2668) υπουργική απόφαση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

32 Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας ή Δήλωσης Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για πλήρως απασχολούμενο 600€
73 Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας ή Δήλωσης Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για μερικώς απασχολούμενο 2.000€

Οι δύο περιπτώσεις που τροποποιούνται όπως ίσχυαν :

32 Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για πλήρως απασχολούμενο 600€
73 Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για μερικώς απασχολούμενο 2.000€

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

….

32 Άρθρο 80 παρ. 1 περ. α’ του ν. 4144/2013 (Α’ 88), όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4488/2017 (Α’ 137), και περ. β’, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του ν. 4554/2018 (Α’ 130) και άρθρο 5 παρ. 18 της υπό στοιχεία 40331/ Δ1.13521/2019 (Β’ 3520) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή ισχύει, και υπ’ αρ. 49758/26.05.2022 (Β’ 2668) υπουργική απόφαση
73 Άρθρο 38 παρ. 11 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 59 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) και άρθρο 80 παρ. 1 περ. α’ του ν. 4144/2013 (Α’ 88), όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4488/2017 (Α’ 137), και περ. β’, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του ν. 4554/2018 (Α’ 130), και άρθρο 5 παρ. 18 της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/2019 (Β’ 3520) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή ισχύει, και υπ’ αρ. 49758/26.05.2022 (Β’ 2668) υπουργική απόφαση

 

Επικοινωνήστε σήμερα με τη Φοβερά Προστασία για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων ή το ύψος των προστίμων όπως αυτά θα επιβάλλονται από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Η καταρτισμένη ομάδα μας στέκεται δίπλα στις επιχειρήσεις με συμβούλους που ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά στις επιχειρηματικές ανάγκες όλο το 24ωρο.

 

espa logo