Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου Elevate Greece για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 – Β’ Κύκλος - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2816 008 911 ΛΑΡΙΣΑ: 2410 619 144

Blog

 • Αρχική
 • Blog
 • Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου Elevate Greece για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 – Β’ Κύκλος

Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου Elevate Greece για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 – Β’ Κύκλος

Κάθε δικαιούχος νεοφυής/καινοτόμα μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης-RIS3, είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» και δραστηριοποιήθηκε υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης της πανδημίας COVID-19, έχοντας πληγεί λόγω της παρατεταμένης έξαρσης της νόσου, δύναται να λάβει μη επιστρεπτέα ενίσχυση (κεφάλαιο κίνησης), ώστε να παραμείνει βιώσιμη και να μη χαθούν θέσεις εργασίας.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 • να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων/Ε.Μ.Ν.Ε. Elevate Greece, www.elevategreece.gr.
 • η δραστηριότητά τους να είναι συμβατή με τομέα της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3, δηλαδή των εξής:
  • Αγροδιατροφή
  • Βιο-επιστήμες & Υγεία/Φάρμακα
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  • Ενέργεια
  • Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κλιματική Αλλαγή
  • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
  • Υλικά – Κατασκευές
  • Πολιτισμός – Τουρισμός – Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες.
 • να έχουν κάνει έναρξη έως την 31/12/2021
 • να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ
 • να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις και να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/ εμπορικού χαρακτήρα: ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ.
 • το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 6.250,00 ευρώ:
  των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης (κωδικός 102),

  • των Αγορών ΑΆ Υλών και Υλικών Χρήσης (κωδικός 202),
  • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές – Βιολογικές δραστηριότητες) (κωδικοί 181, 281, 481),
  • του συνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων (κωδικοί 185, 285, 485).

 

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2020 ή 2021) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 100.000 ευρώ.

Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες Κεφαλαίου Κίνησης, συγκεκριμένα το 2020 ή το 2021 επί των οποίων θα υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης

Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν με την με Α.Π. 1729/262/A2/ 16.03.2021 (ΑΔΑ: Ω88346ΜΤΛΡ-ΩΧΥ) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μπορούν να ενισχυθούν αθροιστικά και από τις δύο προσκλήσεις με μέγιστο συνολικό ποσό 100.000 ευρώ. Μία επιχείρηση δεν δύναται να επιδοτηθεί και από τις δύο προσκλήσεις για το ίδιο έτος αναφοράς, ήτοι το έτος 2020.

 

Περίοδος υποβολής από 22/6/2022 έως 31/10/2022.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της επιχείρησής μας.