Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2816 008 911 ΛΑΡΙΣΑ: 2410 619 144

Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων

  • Αρχική
  • Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων

Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι εξής:

 

✓ Αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι (φυσικά πρόσωπα).
✓ Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020.
✓ Να διατηρούν επαγγελματική έδρα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου, πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης (1/6/2021).
✓ Να είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση.
✓ Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία.

 

Τέλος, ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 20.000.000€ και ποσό επιχορήγησης έως 2.000€.

 

Η ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την επιτυχή ένταξη μιας ενδιαφερόμενης επιχείρησης στα προγράμματα επιχορήγησης επενδύσεων, είτε πρόκειται για το ΕΣΠΑ 2014-2020, είτε για Προγράμματα όπως ο Αναπτυξιακός Νόμος, τα τοπικά Leader κ.ά. Από την ενημέρωση του επιχειρηματία έως και την αίτηση υπαγωγής της επενδυτικής πρότασης, την τεκμηρίωση του φακέλου κατάθεσης και την παρακολούθηση της πορείας έγκρισης και αποπληρωμής.

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ για την επιχορήγηση Δικηγόρων με σκοπό τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους

Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, κατεβάστε το ενημερωτικό μας.