Δώρο Χριστουγέννων 2019: Πώς υπολογίζεται και έως πότε πρέπει να καταβληθεί - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669

Blog

  • Αρχική
  • Blog
  • Δώρο Χριστουγέννων 2019: Πώς υπολογίζεται και έως πότε πρέπει να καταβληθεί
ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2019

Δώρο Χριστουγέννων 2019: Πώς υπολογίζεται και έως πότε πρέπει να καταβληθεί

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται δώρα εορτών. Οι διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για τα δώρα εορτών είναι δημοσίας τάξεως, με συνέπεια να μην επιτρέπεται και να είναι άκυρη κάθε αντίθετη ρητή ή σιωπηρή συμφωνία, καθώς και η παραίτηση του εργαζόμενου από την αξίωση καταβολής τους.

Για τον υπολογισμό του ποσού των δώρων λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

1. Εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους διήρκεσε από 1 Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου, δικαιούνται ολόκληρο το δώρο που είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Όταν  η σχέση εργασίας τους δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα (από 1/5 έως και 31/12),  δικαιούνται να λάβουν τμήμα του δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

2. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται καθημερινά λιγότερες ώρες από αυτούς με πλήρη απασχόληση (μερικής απασχόλησης) θα λάβουν ως δώρο Χριστουγέννων όσα ημερομίσθια λαμβάνει και ο εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση, άλλα με τις μειωμένες αποδοχές που δικαιούνται αναλογικά με τις ώρες εργασίας τους.

3. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται λιγότερες ημέρες την εβδομάδα από αυτούς με πλήρη απασχόληση  θα λάβουν ως δώρο Χριστουγέννων 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 πραγματικές ημέρες εργασίας.

4. Οι ωρομίσθιοι εργαζόμενοι αμείβονται με τον μέσο όρο των αποδοχών του διαστήματος από 1 Μαίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Δηλαδή διαιρούνται οι συνολικές αμοιβές που έλαβε ο μισθωτός μέσα στο διάστημα αυτό, δια του αριθμού των ημερών του διαστήματος αυτού και το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των ημερομισθίων που αναλογούν στη διάρκεια της εργασιακής σχέσης.

Ως διάστημα εργασίας για τον υπολογισμό των δικαιούμενων αποδοχών, συνυπολογίζονται  όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους, για παράδειγμα την περίοδο που έλαβαν την κανονική τους άδεια. Ειδικά ως προς την απουσία των εργαζομένων λόγω ασθένειας, στο διάστημα υπολογισμού του δώρου Χριστουγέννων συνυπολογίζονται οι ημέρες αναμονής, δηλαδή οι τρεις πρώτες ημέρες ασθενείας κατά τις οποίες δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας, ενώ αφαιρούνται τα διαστήματα που καταβάλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα επίδομα ασθενείας όπως και το διάστημα της εξάμηνης προστασίας μητρότητας που καταβάλλεται επίδομα από τον ΟΑΕΔ.

Βάση για τον υπολογισμό του δώρου αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες τo δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία κλπ.), εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου (αμοιβή υπερεργασίας, υπερωρίας, προσαυξήσεων για νυχτερινή εργασία και εργασία σε ημέρα αργίας ή Κυριακής, Βοnus).

Το ποσό του δώρου Χριστουγέννων προσαυξάνεται πάντοτε με τον συντελεστή αδείας 0,41666 (αποδοχές δώρου Χριστουγέννων Χ 1,04166) και καταβάλλεται το αργότερο έως την 21η Δεκεμβρίου.

Ενημερωθείτε για την υπηρεσία Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας!

Ζητήστε την συμβουλή μας!