Δώρο Πάσχα 2019: Πώς υπολογίζεται - Πότε καταβάλλεται - Fovera Prostasia

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669

Blog

 • Αρχική
 • Blog
 • Δώρο Πάσχα 2019: Πώς υπολογίζεται – Πότε καταβάλλεται
ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 2019

Δώρο Πάσχα 2019: Πώς υπολογίζεται – Πότε καταβάλλεται

Ποιοι δικαιούνται Δώρο Πάσχα ;

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους Δώρο Πάσχα. Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα είτε γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του, είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής: Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

 

Πότε καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα ;

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται έως την Μεγάλη Τετάρτη (24/4/2019), εννοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το Δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία. Η μη καταβολή του Δώρου μέχρι την 24 Απριλίου επιφέρει ποινικές κυρώσεις. Για Το Δώρο Πάσχα παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΕΦΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Το Δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα. Οι εισφορές του ΕΦΚΑ πρέπει να καταβληθούν εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ήμερα του Ιουνίου 2019.

 

Ποιοι χρόνοι συνυπολογίζονται στο Δώρο Πάσχα και ποιοι όχι ;

 • Δεν αφαιρείται αλλά λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό.
 • Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εργαζόμενος σπουδαστής έλαβε σπουδαστική άδεια προκειμένου να συμμετάσχει σε εξετάσεις.
 • Ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση από ασφαλιστικό οργανισμό.
 • Αν ο μισθωτός ασθένησε κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα αφαιρεθούν μόνο οι ημέρες που έλαβε επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα.
 • Οι ημέρες αναμονής ασθένειας λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό (3 ήμερο)
 • Δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.
 • Δεν λαμβάνεται υπόψη το διάστημα απουσίας των εργαζομένων λόγω συνδικαλιστικής δραστηριότητας (δηλαδή ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας).
 • Σχετικά με την απεργία, η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι οι ημέρες της απεργίας δεν υπολογίζονται στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης γιατί η αποχή του μισθωτού οφείλεται σε δική του θέληση και δεν μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί σαν δικαιολογημένη απουσία.

 

Πως υπολογίζονται οι αποδοχές του Δώρου;

Βάση υπολογισμού του Δώρου αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως υπερεργασία, νόμιμη υπερωρία, επίδομα ισολογισμού, επιδόματα για τροφή, κατοικία, κτλ) εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη περιοδικά σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας. Συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει το Δώρο Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,041666.  Για τις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης , ο απασχολούμενος καθημερινώς (επί λιγότερες εν σχέση με την πλήρη απασχόληση ώρες) θα λάβει ως Δώρο όσα ημερομίσθια θα λάβει και ο πλήρως απασχολούμενος βάσει όμως των μειωμένων αποδοχών. Ο ασχολούμενος με διαλείπουσα (όχι καθημερινή) απασχόληση επί λιγότερες των 6 ημερών (επί 6ημέρου) ή 5 ημερών (επί 5ημέρου) θα λάβει ως Δώρο 2 ημερομίσθια ανά 13 πραγματοποιηθέντα. Αν η απασχόληση δεν παρέχεται επί σταθερό αριθμό ωρών με συνέπεια να κυμαίνονται οι ημερήσιες αποδοχές, η εξεύρεση του Δώρου θα γίνει με βάση τον μέσο όρο αποδοχών.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε διευκρινίζοντας σας κάθε απορία!

Μαρία Κόντα

Υπεύθυνη Τομέα Μισθοδοσίας

Chat on Facebook Messenger