Συγχωνεύσεις και Εξαγορές: Πως ωφελούνται οι επιχειρήσεις; - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2816 008 911 ΛΑΡΙΣΑ: 2410 619 144

Blog

  • Αρχική
  • Blog
  • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές: Πως ωφελούνται οι επιχειρήσεις;

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές: Πως ωφελούνται οι επιχειρήσεις;

Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές επιχειρήσεων συνιστούν γενικούς όρους, οι οποίοι περιγράφουν την ενοποίηση εταιρειών ή περιουσιακών στοιχείων μέσω διαφόρων τύπων χρηματοοικονομικών συναλλαγών, όπως συγχωνεύσεων, εξαγορών, ενοποιήσεων, δημοπρασιών, αγοράς περιουσιακών στοιχείων και εξαγοράς της διαχείρισης.

Πολλές φορές, οι παραπάνω όροι συγχέονται και σε πολλούς επιχειρηματικούς κύκλους  χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν την ίδια χρηματοοικονομική συναλλαγή. Στην πραγματικότητα όμως, η έννοια του εκάστοτε όρου είναι διαφορετική.

Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο εξαγορά, εννοούμε την διαδικασία κατά την οποία μια εταιρεία αναλαμβάνει την ιδιοκτησία μίας άλλης, αγοράζοντας το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της και ασκώντας πλέον διοίκηση σε αυτή. Με τον όρο συγχώνευση, περιγράφεται η κατάσταση κατά την οποία δύο εταιρείες ενώνουν τις δυνάμεις τους, προκειμένου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους ως μια νέα και ενιαία οντότητα.

 

Είδη συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Πριν αναλυθούν οι ωφέλειες και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από μία συγχώνευση ή μία εξαγορά, μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρηματικών οντοτήτων, αξίζει να αναφερθούν τα σημαντικότερα είδη εξαγορών και συγχωνεύσεων.

 

Τυπική συγχώνευση

Η συγχώνευση, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αφορά εκείνη τη διαδικασία κατά την οποία δύο εταιρείες ενώνονται, δημιουργώντας μια νέα επιχειρηματική οντότητα, δηλαδή ένα νέο brand στην αγορά, με την εξαγοραζόμενη εταιρεία να παύει την δραστηριότητα της.

 

Τυπική Εξαγορά

Μια εξαγορά λαμβάνει χώρα όταν μια εταιρεία (ο αγοραστής) αποκτά το πλειοψηφικό μερίδιο κάποιας άλλης εταιρείας, η οποία όμως διατηρεί το όνομα της, καθώς και το business model της. Ένα δημοφιλές παράδειγμα εξαγοράς συνιστά αυτό της εταιρείας LinkedIn από την εταιρεία Microsoft.

 

Ενοποίηση εταιρειών

Η ενοποίηση επιχειρήσεων αναφέρεται σε εκείνη την πρακτική κατά την οποία, πολλές επιχειρηματικές μονάδες ενώνονται και δημιουργούν έναν μεγαλύτερο επιχειρηματικό οργανισμό. Με άλλα λόγια, συνιστά εκείνο το σενάριο όπου δύο εταιρείες (ή περισσότερες) «συγχωνεύονται» και δημιουργούν μια νέα επιχείρηση.

 

Tender offer

Το «Tender offer» συνιστά μια διαδικασία κατά την οποία μια εταιρεία παραθέτει μια προσφορά αγοράς σε μια άλλη εταιρεία, προκειμένου να λάβει τις μετοχές της σε μια συγκεκριμένη τιμή και όχι στην τιμή διαπραγμάτευσης τους στην αγορά. Σημαντικό χαρακτηριστικό αυτής της μεθόδου εξαγοράς είναι ότι, η εξαγοράζουσα εταιρεία κοινοποιεί την προσφορά της απευθείας στους μετόχους της άλλης εταιρείας, παρακάμπτοντας τη διοίκηση και το διοικητικό της συμβούλιο.

 

Εξαγορά Περιουσιακών στοιχείων

Αυτού του είδους η εξαγορά συναντάται συχνά σε περιπτώσεις πτώχευσης, όπου οι εξαγοράζουσες εταιρείες υποβάλλουν προσφορές για την απόκτηση διάφορων περιουσιακών στοιχείων μιας εταιρείας, η οποία βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης.

 

Εξαγορά Διαχείρισης

Με αυτόν τον όρο νοείται η αλλαγή της διοίκησης μιας εταιρείας από μια άλλη, μέσω της αγοράς του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της πρώτης, προκειμένου οι δύο συνδεδεμένες επιχειρήσεις να συνεργαστούν και να εισέλθουν σε μια νέα και αναπτυξιακή τροχιά.

 

Ποια είναι όμως τα πλεονεκτήματα και οι ωφέλειες που απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις που προβαίνουν σε εξαγορές ή συγχωνεύσεις;

Τα πλεονεκτήματα από την εξαγορά ή τη συγχώνευση μιας εταιρείας από μια άλλη είναι ποικίλα. Τα σημαντικότερα αφορούν

-την αύξηση της απόδοσης των συμβαλλόμενων εταιρειών, μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας τους στα πλαίσια της εξαγοράς ή της συγχώνευσης

-την ανάπτυξη του μεριδίου τους στην αγορά

-την αύξηση του περιθωρίου του κέρδους τους

-την καλύτερη αντιμετώπιση του ανταγωνισμού

Ειδικότερα έχει παρατηρηθεί ότι, η ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ δύο ή παραπάνω επιχειρήσεων, στα πλαίσια μιας συγχώνευσης ή εξαγοράς, συνεπικουρεί στη συνολική αύξηση της απόδοσης τους, ενώ παράλληλα το κόστος που απορρέει από τις δραστηριότητες που ασκούν, τείνει να μειώνεται. Το παραπάνω οφείλεται στο γεγονός ότι, κάθε εταιρεία αξιοποιεί τα δυνατά σημεία της άλλης. Επίσης παρατηρείται ότι, μέσω της συγχώνευσης ή της εξαγοράς μεταξύ εταιρειών, αναπτύσσεται σημαντικά το μερίδιο της αγοράς τους, καθώς οι δύο ή παραπάνω συμβαλλόμενες εταιρείες θα απολαμβάνουν πλέον από κοινού το πελατολόγιο τους και κατά συνέπεια θα διευρυνθεί το δίκτυο διανομών τους.

Ακόμα, αξίζει να αναφερθεί ότι, σε πολλές περιπτώσεις εξαγορών ή συγχωνεύσεων και ιδιαίτερα στην περίπτωση που μια εταιρεία αγοράζει ή συγχωνεύεται με τον προμηθευτή της ή την επιχείρηση που διανέμει τα προϊόντα της, παρατηρείται σημαντική αύξηση του περιθωρίου του κέρδους της. Αυτό συμβαίνει λόγω του γεγονότος ότι, ο εξαγοραζόμενος προμηθευτής δεν θα προσθέτει πλέον στη τιμή της πώλησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών του κάποιο επιθυμητό περιθώριο κέρδους, με αποτέλεσμα η εταιρεία – αγοραστής να τα / τις προμηθεύεται με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με το παρελθόν. Ενώ, αν μια επιχείρηση αγοράσει ή συγχωνευθεί με τον διανομέα – πελάτη της, θα καταφέρει να μειώσει σημαντικά τα κόστη διανομής. Τέλος, πολλές εταιρείες προβαίνουν στην εξαγορά ή στη συγχώνευση με μια άλλη εταιρεία, προκειμένου μελλοντικά να εξαλείψουν την πιθανότητα εντονότερου ανταγωνισμού μεταξύ τους και επιπλέον να χαίρουν των προαναφερθέντων ωφελειών.

Κλείνοντας το παρόν, αξίζει να σημειωθεί ότι είναι κρίσιμο και σημαντικό για την εκάστοτε εταιρεία, είτε πρόκειται να θέσει πρόταση εξαγοράς – συγχώνευσης σε μία άλλη, είτε έχει λάβει η ίδια μια σχετική πρόταση, να έρθει σε επαφή με εξειδικευμένους συμβούλους επιχειρήσεων, οι οποίοι θα εκπονήσουν την αντίστοιχη μελέτη, ώστε να σχεδιαστεί η υλοποίηση ενός τέτοιου project και να εξεταστεί επακριβώς το όποιο όφελος αναμένεται κατόπιν της αποδοχής μιας σχετικής πρότασης, καθώς και να υποστηριχθούν με επιτυχία οι απαραίτητες διαδικασίες υλοποίησης της εξαγοράς – συγχώνευσης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της επιχείρησής μας.