Άδειες εργαζομένων – Επιδόματα αδείας 2019: Τι ισχύει - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669

Blog

  • Αρχική
  • Blog
  • Άδειες εργαζομένων – Επιδόματα αδείας 2019: Τι ισχύει
Άδειες εργαζομένων – Επιδόματα αδείας 2019: Τι ισχύει

Άδειες εργαζομένων – Επιδόματα αδείας 2019: Τι ισχύει

Όλοι οι εργαζόµενοι οι οποίοι συνδέονται µε σύµβαση ή σχέση εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια µε αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησής τους.

Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη αναλογικώς (ποσοστό) µε βάση το χρονικό διάστηµα που απασχολήθηκε ο κάθε εργαζόµενος στον εργοδότη αυτό, για το πρώτο και δεύτερο ημερολογιακό έτος της απασχόλησής του.

Η αναλογία της χορηγούµενης αδείας υπολογίζεται για το πρώτο ημερολογιακό έτος βάσει ετήσιας άδειας 20 εργάσιµων ηµερών επί πενθηµέρου εβδοµαδιαίας εργασίας και 24 εργάσιµων ηµερών, επί εξαηµέρου, η οποία αντιστοιχεί σε 12 µήνες συνεχούς απασχόλησης, ενώ για το δεύτερο ημερολογιακό έτος η αναλογία υπολογίζεται βάσει ετήσιας άδειας 21 εργασίμων ημερών επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και 25 εργασίμων ημερών επί εξαημέρου, εφόσον ο εργαζόμενος έχει ήδη κλείσει ένα έτος απασχόλησης.

Σε περιπτώσεις εκ περιτροπής ή διαλείπουσας απασχόλησης (λιγότερες ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα) επίσης η αναλογία της δικαιούμενης άδειας υπολογίζεται και βάσει των πραγματικών ημερών εβδομαδιαίας εργασίας.

Εργαζόμενος ο οποίος έχει συνολική προϋπηρεσία 12 ετών (στο σύνολο των εργοδοτών του) επίσης δικαιούται αναλογία 25 εργάσιμες ημέρες επί πενθημέρου και 30 εργάσιμες ημέρες επί εξαημέρου εβδομαδιαίας απασχόλησης και για το πρώτο και για δεύτερο ημερολογιακό έτος της απασχόλησης του, η οποία αντιστοιχεί σε 12 μήνες συνεχούς απασχόλησης.

Από το τρίτο ημερολογιακό έτος από την πρόσληψη του, κάθε εργαζόμενος δικαιούται ολόκληρη την ετήσια άδεια του (σε κάθε σημείο του έτους, από την 1/1) και συγκεκριμένα 22 εργάσιµες ηµέρες επί πενθηµέρου εβδοµαδιαίας εργασίας και 26 εργάσιµες ηµέρες επί εξαηµέρου εργασίας.

Εργαζόμενος ο οποίος απασχολείται 10 έτη στον ίδιο εργοδότη, δικαιούται 25 εργάσιμες ημέρες επί πενθημέρου και 30 εργάσιμες ημέρες επί εξαημέρου εβδομαδιαίας απασχόλησης.

Το σύνολο της ετήσιας δικαιούμενης άδειας πρέπει να χορηγηθεί υποχρεωτικά έως την 31/12 κάθε έτους. Μεταφορά ημερών δικαιούμενης άδειας απαγορεύεται  έστω και με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου.

Οι εργαζόμενοι δικαιούνται επίσης επίδομα αδείας, το οποίο είναι ίσο με τις αποδοχές των ημερών άδειας, με ανώτατο όριο το ½ του μισθού, για τους αμειβόμενους με μισθό, ή τα 13 ημερομίσθια  για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Το επίδομα αδείας πρέπει να καταβληθεί πριν από τη λήψη της άδειας.

Οι εργοδότες πρέπει να τηρούν βιβλίο αδειών μαζί με τις υπογεγραμμένες αιτήσεις των εργαζομένων. Η χορήγηση των αδειών γνωστοποιείται ηλεκτρονικά τον Ιανουάριο του επομένου έτους.

Ο χρόνος χορηγήσεως των αδειών καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ μισθωτών και εργοδότη.

Οι μισοί τουλάχιστον από τους μισθωτούς πρέπει να πάρουν άδεια μέσα στο χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.

Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια εντός δύο μηνών από το χρονικό σημείο κατά το οποίο διατυπώθηκε το σχετικό αίτημα.

Επισυνάπτουμε υπόδειγμα αίτησης χορήγησης άδειας, το οποίο θα πρέπει να έχετε συμπληρωμένο στο χώρο σας για το σύνολο των αδειών που δικαιούται και έχει λάβει κάθε εργαζόμενος έως 31/12 κάθε έτους.

Ειδικά για το 2019:

Εργαζόμενοι με ημερομηνία πρόσληψης εντός του 2018 και 2019 (δηλαδή τα 2 πρώτα ημερολογιακά έτη) δικαιούνται να λάβουν την άδεια τους τμηματικά οποτεδήποτε την ζητήσουν με έγγραφη αίτηση τους την οποία θα εγκρίνει ο εργοδότης τους, εντός του έτους, ωσότου να καλύψουν το σύνολο της δικαιούμενης άδειας τους έως 31/12/2019.

Εργαζόμενοι με ημερομηνία πρόσληψης εντός του 2017 και νωρίτερα (τρίτο ημερολογιακό έτος) δικαιούνται να λάβουν συνεχόμενη ολόκληρη την άδεια τους. Η άδεια μπορεί να κατατμηθεί μόνο μετά από έγγραφη αίτηση του εργαζομένου και εφόσον το ένα τμήμα της περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 ολόκληρες συνεχόμενες εβδομάδες άδεια.

Κατεβάστε την αίτηση αδείας.