Προγράμματα Επιχορήγησης Επενδύσεων

Η ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε., αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την επιτυχή ένταξη μιας ενδιαφερόμενης επιχείρησης στα προγράμματα επιχορήγησης επενδύσεων, είτε πρόκειται για το ΕΣΠΑ 2014-2020, είτε για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο. 

Από την ενημέρωση του επιχειρηματία έως και την αίτηση υπαγωγής της επενδυτικής πρότασης, την τεκμηρίωση του φακέλου κατάθεσης και την παρακολούθηση της πορείας έγκρισης και αποπληρωμής. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τα προγράμματα ενισχύσεων!

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, κατεβάστε το ενημερωτικό μας.

[Ενημερωτικό]

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, κατεβάστε το ενημερωτικό μας.

[Ενημερωτικό]

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, κατεβάστε το ενημερωτικό μας.

[Ενημερωτικό]

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, κατεβάστε το ενημερωτικό μας.

[Ενημερωτικό]